رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مدنی، فقه امامیه

ماده 1200 ق.م. : نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالافرب به عهدۀ اولاد و اولادِ اولاد است.2-4-4. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صورمختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعهپدر و مادر به... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره کودک در حقوق موضوعه، فقهای امامیه

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، موجبات ارث

و صورت دوم آن پدر، مادر با چند دختر می‌باشد. در این صورت دو فرض داریم : اول : موردی که ورثه متوفی منحصر به پدر و مادر و چند دختر برای متوفی باشد، دراین فرض 6/2 ترکه را ابوین و 6/4 آن را... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، اموال منقول

حفظ و نگهداری اموال مولی علیه و انجام سایر امور وی هزینه بر است. باید مشخص شود که چه کسی باید این امر مهم را انجام دهد وتا چه حدی مجاز به این کار می‌باشد؟ درمطالب زیر سعی بر تبیین این... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده

ماده 1196 قانون مدنی در زمینه الزام به انفاق اقارب نسبی چنین مقرر می‌دارد: « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به یکدیگرند». و طبق ماده 1199 ق.م: نفقه... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، درصورت فوت پدر

1- آیه 6 سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره نظرات حقوقدانان، فقهای امامیه

ماده 875 ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید بر همین اساس در مطالب زیر به این موضوع ابتدا در فقه... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه از زمانهای قدیم نوع تأدیب و میزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است اما اینکه کدام نوع تأدیب و به چه میزانی و در... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه با مستناد از ظاهر ماده 1041 ق.م.ا. چنین بنظر می‌رسد ولایت صغیر و صغیره اختصاص به پدر دارد و با وصیت قابل انتقال نیستند.هم چنانکه حضانت و... متن کامل