پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع آنتی، فعالیت، اکسیدانی، اکسیدان

ت ضدمیکروبی وابسته به دوز را نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر تغییرات قابل توجهی در فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی روغنی های اسانسی و عصاره رازیانه و بابونه نشان داد که می توانند به... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع گیاه، طی، ترکیبات، میانگین

دد کربونیل در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی زمان نگهداری 68جدول4-9: میانگین تغییرات شاخص پایداری اکسایشی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی زمان نگهداری 69جدول4-10: میانگین تغییرات مقدار... متن کامل