پایان نامه ها و مقالات

توده‏ای، بندی، واریزه‏ای، طبقه‌بندی

جنگل‌ها و مراتع طبیعی و هرگونه توسعه معدنی در گرو مطالعات پایداری شیب‌های طبیعی منطقه است. عدم توجه به این مسئله خسارات جبران‌ناپذیری را می‌تواند به دنبال داشته باشد. کشور ایران... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد پاشی، ، تغییرات، **

تغییرات 862/246**2تنش 816/0ns1رقم 153/8ns2تنش * رقم 493/13ns1محلول پاشی 886/66ns2تنش * محلول پاشی 212/0ns1رقم * محلول پاشی 317/26ns2تنش * رقم * محلول پاشی 895/3022خطا 35کل 34/19%ضریب تغییرات CVNs، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد پرولین، خشکی، سایکوسل، میانگین

آبیاری تا حد 30 %ظرفیت زراعی در طی ده روز موجب کاهش توان بالقوه آبی برگ از 5/0- تا 78/0- مگاپاسکال در گیاه Phaseoluys vulgaris)) گردیده است (Ramos and Gordon, 1999).جدول 4-1. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد گیاه، گیاهان، خشکی، افزایش

ش ظرفیت کل فتوسنتزی گیاه شده و رشد و در نهایت عملکرد آن دچار نقصان می‌شود (حسنی، 1385). خشکی بر جنبههای مختلف رشد گیاه تأثیر گذاشته و موجب کاهش و به تأخیر انداختن جوانهزنی، کاهش رشد... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد بهداشت و سلامت

……………………………………………………………………………….منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..Abstrac…………………………………………………………………………………………………………………….. *... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره مدیریت دانش، آزمون فرضیه، ذخیره سازی دانش، ذخیره دانش

در حد قابل قبولی است. 4-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای ، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش، به کارگیری دانش قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه ها، باید از... متن کامل