رشته حقوق

یادآوری

(ب) به طور کلی ممکن است سؤال شود که چگونه ، و با هم مقایسه میشوند. وقتی که ایدهآلهای سره از حلقهی هستند. سه حالت زیر را در نظرمیگیریم:الف- اگرو هم ماکسیمال باشند، آنگاه بنابر... متن کامل

رشته حقوق

مقایسه

گزاره19.4. اگر ایدهآلهای ماکسیمال متمایز از حلقهی و نیز اعداد صحیح مثبت باشند، آنگاه خواهیم داشت . اثبات. بنابر فرض ها ایدهآلهای ماکسیمال متمایز از حلقهیهستند. ادعا میکنیم ها برای ،... متن کامل

رشته حقوق

یادآوری

اثبات. اگر در این صورتیک ایدهآل اول است. پس فرض میکنیم اگر در نظر بگیریم واضح است که چون . پس . حال ادعا میکنیم که . در نظر میگیریم برای هر که . فرض کنیم . بنابراین . بنابر قضیهی... متن کامل

رشته حقوق

مقایسه

فرض میکنیم ایدهآل اول مینیمال متمایز از روی مانند وجود داشته باشد. لذا بنابر قضیهی اجتناب از ایدهآلهای اول برای هر عضوی مثل وجود دارد. ازطرفی با توجه به لم 10.4، برای هر وجود دارد... متن کامل

رشته حقوق

مجموعه

قضیه2.4. اگریک ایدهآل-جذبی از حلقهیبرای باشد. در این صورت یک ایدهآل جذبی است به طوریکه . بخصوص اگر ایدهآلهای اول از حلقهیباشند، آنگاهیک ایدهآلجذبی است. اثبات. ابتدا این قضیه برای... متن کامل

رشته حقوق

پایان نامه

حث پیرامون رابطهی بین ایدهآلهای اولیه و ایدهآلهای- جذبی مورد بررسی قرار میگیرد و بررسی میشود که برای یک ایدهآل سرهی از حلقهی چه وقت () یک ایدهآل-جذبی است. درفصل ششم، پایایی... متن کامل

رشته حقوق

فعالیت های اجتماعی

8-1- پروپرانولولپروپرانولول اولین داروی مسدودکنندهی بتا است که موثربودن آن در فشارخون بالا و بیماری ایسکمیک قلب آشکار شد. پروپرانولول از مسدودکنندههای غیرانتخابی بتا است. یعنی هم... متن کامل

رشته حقوق

توسط نرم افزار

ب- آموزش:(Training) جهت آموزش و اکتساب یادگیری حیوان مجددا در قفس قرار میگیرد.180 ثانیه بعد از قرارگیری در قفس 2 شوک الکتریکی 2 ثانیه ای با شدت 1mA دریافت میکند. فاصله اعمال دو شوک از یکدیگر 120... متن کامل

رشته حقوق

آنالیز واریانس

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر تزریق محیطی بعد از بهخاطرآوری پروپرانولول بر بازتثبیت حافظه ضعیف-دور در رت می باشد. ملاک اندازهگیری حافظه اندازهگیریی زمان فیریزینگ حیوان بود. دو... متن کامل