رشته حقوق

جایگزینی

2-3-4- بررسی اثر هیدروژن به منظور بررسی اثر هیدروژن بر روی خواص محصول، ابتدا 2 لیتر حلال و سپس 1 میلی‌لیتر TnOA وارد راکتور گردیده و بقیه مراحل مشابه بخش‌های پیشین انجام گرفت. پس از... متن کامل

رشته حقوق

دیدگاه اقتصادی

جدول (3-9) – درصد توزیع اندازه ذرات در بررسی اثر جایگزینی حلال 49پیشگفتار: پلی‌اتیلن خطی، متداول‌ترین نوع پلاستیک، حدود بیش از نیم قرن پیش بطور تصادفی در کمپانی فیلیپس پترولیوم... متن کامل

رشته حقوق

آنالیز فیزیکی

این سه نوع آرایش مولکولی، منجر به ایجاد گستره وسیعی از خصوصیات فیزیکی و خواص قالب‌گیری می‌گردد. این مواد عمدتاً در درجه و نوع شاخه‌دار بودن تفاوت دارند. ساختار آرایش‌های یاد شده... متن کامل

رشته حقوق

انجام آنالیز

1-4-1- سرعت جریان مذاب سرعت جریان مذاب که گاهی از آن با نام شاخص جریان مذاب (MFI) یاد می‌شود، در حقیقت اندازه‌گیری سهولت جریان یافتن یک پلیمر ترموپلاستیک در حالت ذوب شده می‌باشد. این... متن کامل

رشته حقوق

تکنیک های تصمیم گیری

85/0RIبا توجه به این که در نرخ سازگاری در پرسشنامه دوم برابر0.03 است(کمتر از 0.1 ) پرسشنامه مقایسه زوجی دارای اعتبار است.اجرای پژوهش (پیمایش):نهایتاً با توجه به کلیه مباحث فوق و تستهای مختلف... متن کامل

رشته حقوق

ویژگی های اطلاعات

جامعه‌ آماری جامعه پژوهش یا جامعه آماری، جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعهای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و به طور کلی... متن کامل

رشته حقوق

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ارزش بینابین2و4و6و8محاسبات وزن‌های نسبیتعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین... متن کامل

رشته حقوق

نتیجه

نتیجه11.6. فرض کنیم که ایدهآلهای دو به دو همماکسیمال از حلقهیباشند، آنگاهبخصوص برای ایدهآلهای ماکسیمال متمایز از حلقهی و اعداد صحیح و مثبت .اثبات. کافی است که این نتیجه، برای اثبات... متن کامل

رشته حقوق

نتیجه

قضیه4.5. فرضمیکنیم که یک ایدهآل اول تقسیم شده و یک ایدهآلجذبی از حلقهی با باشد، در این صورت یک ایدهآلاولیه ازحلقهیاست. اثبات. کافی است نشان دهیم کهیک ایدهآل اولیه است. فرض کنیم برای ،... متن کامل

رشته حقوق

نتیجه

اثبات. ابتدا توجه کنیم که اگر چون بنابر فرض، یک ایدهآلجذبی از حلقهی است و، نتیجه میگیریم که و این ممکن نیست. بنابراین و درنتیجه . واضح است که . حال فرض میکنیم که برای . در این صورت... متن کامل