رشته حقوق

شبکه های اجتماعی مجازی

شکل13.مدل پارادایمی و جمع بندی مقوله ها بر اساس آن 250فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهتقویت و گسترش فرایندهای جهانی طی 15 سال گذشته در اثر گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات به طور عام و از... متن کامل

رشته حقوق

شبکه های اجتماعی مجازی

لذا با اینکه شبکه های اجتماعی مجازی به لحاظ پیچیدگی های فنی بسیار متفاوت از دیگر رسانه های مبتنی بر وب و اینترنت سال های اولیه است مطالعات جهانی نشان می دهند که بکارگیری این سنت... متن کامل

رشته حقوق

سازمان بهداشت جهانی

۵۴ کلمبیا ۶٫۱۷۶ ۱۱۰ هائیتی ۴٫۰۹۰۵۵ کویت ۶٫۱۷۱ ۱۱۱ زیمباوه ۳٫۸۹۲۵۶ السالوادور ۶٫۱۶۴ 2-22-6 کیفیت زندگی سالمندیبه نظر می‌رسد سالمندان به دلیل کهولت و کاهش تواناییهایشان و هم این که... متن کامل

رشته حقوق

افسردگی پس از زایمان

اگرچه میل و فعالیت جنسی در سنین پیری در مقایسه با سالهای جوانی کاهش می‌یابد، بسیاری از افراد در سالمندی نیز رابطه جنسی فعال و لذت‌بخشی دارند. البته در پیری تغییرات ظریفی در پاسخ... متن کامل

رشته حقوق

نظریه شناختی اجتماعی

عبارت است از متوقف ساختن سریع یک رفتار در پاسخ به الزاما متغیر محیطی، یک کنش اجرایی و مولفهای اساسی از خود تنظیمی است(بارکلی ،1997، به نقل از نظیفی و همکاران، 1391). کنش اجرایی نیز به... متن کامل

رشته حقوق

شیوه‌های فرزندپروری

این نوع نگرش احتمال احتمال افسردگی را کاهش می‌دهد.در مقابل، وضعیت فردی است که از خودکارامدی پایین برخوردار است به شرح زیر می‌باشد:از انجام دادن تکالیف دشوار پرهیز می‌کند.در مقابل... متن کامل

رشته حقوق

راهبردهای یادگیری

فرایندهای گزینشی: افراد می‌توانند از طریق ساخت یا انتخاب محیط زندگی خود، تا حدی بر جریان زندگی خود اثر بگذارند. افراد تمایل دارند تا از فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که باور دارند بیش از... متن کامل

رشته حقوق

سازمان بهداشت جهانی

2-22 کیفیت زندگیکیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شود که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی... متن کامل

رشته حقوق

سازمان بهداشت جهانی

2-22-4 شاخص ‌های سنجش تجربی کیفیت زندگیدر مطالعاتی که در سطح جهانی انجام گرفته شاخص‌های خاصی به عنوان شاخص کیفیت زندگی مورد سنجش قرار گرفته است که برخی از آنها در جدول زیر به طور مجزا... متن کامل

رشته حقوق

فرایندهای شناختی

ند، نگرش و تقسیم‌بندی پیران نه تنها بر پایه سن و جنس است بلکه گروه وسیعی از شهری و روستایی بودن و تفاوت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد (جهرمی، 1378)رمانگری خاص اختلالهای اضطرابی اواخر... متن کامل