رشته حقوق

بیمارستان های آموزشی

مقالات و پایان نامه ها آنتونی رابینز(بی تا). دو ماه نامه راه موفقیت، سری 17، آبان و آذر 1388. اسماعیل آبادی، علیرضا(1383)، بررسی مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشک، مجله ی مطالعات اسلامی، ش 64، صص... متن کامل

رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی (1383)، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مجد. قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن و ابراهیم عبدی‌پور(1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر سید مصطفی محقق داماد، ج1،... متن کامل

رشته حقوق

فرآیند تصمیم‌گیری

الف ـ اطلاعات باید کافی باشد.گفته شده است: “یکی از این معیارها که بیشترین کاربرد را دارد عبارتست از این که اطلاعات منتقل شده از سوی پزشک به بیمار در طول مدت درمان کافی بوده باشد.”... متن کامل

رشته حقوق

قوانین و مقررات خاص

تفاوت این رویکرد با رویکرد فردی در این است که در رویکرد فردی پزشک با ارائه ی اطلاعات متناسب، به بیمار در تصمیم‌گیری کمک می‌کند؛ در حالی‌که در رویکرد شفاف‌سازی پزشک با ارائه ی... متن کامل

رشته حقوق

اقدامات پیشگیرانه

زمانی که تصمیم گیری از میان چند گزینه مطرح است از آنجا که معمولاً بیمار نسبت به این گزینه ها آگاهی ندارد، پزشک باید از عباراتی نظیر شما می توانید درمان جدید را شروع کنید یا درمان فعلی... متن کامل