رشته حقوق

سازمان تأمین اجتماعی

ج ـ فرض سوم این است که منظور مقنن از عبارت «معلوم شود» در ماده 90 قانون تأمین‌اجتماعی اظهار نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 همان قانون است. به این صورت که کمیسیون موضوع ماده 91 به هنگام... متن کامل

رشته حقوق

آیین‌نامه اجرایی ماده

سیر تحول قوانین مربوط به اخذ جریمه از کارفرمایان بدهکار همگی بیانگر این است که مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی رعایت نگردیده است. دولت حقوقی دولتی است که مجموعه قواعد و هنجارهای حاکم... متن کامل

رشته حقوق

سازمان تأمین اجتماعی

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمانکته جالب توجه آن است که مقنن در هر حال سازمان را مکلف به ارائه تعهدات به بیمه شده دانسته است، خواه... متن کامل

رشته حقوق

قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 93 قانون بیمه‌های اجتماعی مقرر می‌داشت: «پزشکان، داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر... متن کامل

رشته حقوق

سازمان تأمین اجتماعی

حکم دیگری که در ماده 2 آیین نامه مقرر گردیده این است که کارفرما می‌بایست میزان مزد و حقوق و فوق‌العاده‌هایی که مطابق قانون به کارگر پرداخت می‌نماید را در لیست حق بیمه درج نماید... متن کامل

رشته حقوق

سازمان بین المللی کار

این بخش به تکالیف کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی می پردازد. از آنجا که حیطه تأمین اجتماعی از جمله بخش های حقوق عمومی است و تابع ضوابط حقوق عمومی است، تمامی روابط فی مابین مشمولین... متن کامل

رشته حقوق

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

بنا به آنچه گفته شد، به طور خلاصه مبانی اصل امنیت حقوقی را این گونه می توان بیان داشت که این اصل با مفهوم امنیت ارتباط تنگاتنگی دارد و مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایب... متن کامل

رشته حقوق

سازمان تأمین اجتماعی

تبصره- حکم‌ این‌ ماده‌ مانع‌ انجام‌ تکالیف‌ دیگری‌ که‌ در فصول‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ موارد مذکور تصریح‌ شده‌ است‌ نمی‌باشد».از مقرره مذکور دو برداشت قابل تحصیل است: برداشت اول،... متن کامل

رشته حقوق

قانون تأمین اجتماعی

اصطلاح کارگر نیز در ذیل دو عنوان قابل بحث و بررسی است کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و کارگرانی که از شمول قانون کار خارج می باشند و مشمول سایر قوانین و مقررات هستند. در این فصل سعی... متن کامل

رشته حقوق

قراردادهای پیمانکاری

همچنین، به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب)… پرداخت (2%) حق بیمه مربوط به حمایت‌های بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و نیز (1%) حق بیمه حمایت های حوادث و بیماری ها و... متن کامل