رشته حقوق

شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573 عقد شرکت را یکی از اسباب اشاعه دانسته است؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع، صلح و هبه، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود. از این رو، برای تحقق... متن کامل

رشته حقوق

اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی

در خصوص عقد تلقی نمودن شرکت مدنی در بین فقهاء و صاحبنظران علم حقوق اختلاف نظر موجود است. در فقه، معدودی از فقهاء با انکار عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود، معتقدند که... متن کامل

رشته حقوق

مفهوم شرکت مدنی

از مفاهیم جوهری و توصیفی شرکت مدنی، حالت اشاعه است و یکی از مفاهیم اساسی ایجاد شرکت مدنی نیز به شمار می آید. با توجه به تعریف ماده 571 ق. م. که در تعریف شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت از... متن کامل

رشته حقوق

ویژگی های حقوق ثبت

– قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبیت کننده و استحکام بخش مالکیت می باشد. 2- این قواعد تولید امنیت قضایی می کنند تا از طرح دعاوی و منازعات در محاکم جلوگیری شود. 3- قواعد ثبت مولد امنیت... متن کامل

رشته حقوق

راهکارهای عملی برای کاهش جرم اسناد

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها،... متن کامل

رشته حقوق

موارد پیشگیری جعل در سند

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها: امروزه بعد از مواد مخدر سرقت اتومبیل بیشترین درآمد را برای تبهکاران در کشورها دارد پلیس بین المللی نیز خبر داده که که سالیانه 2000 میلیون سرقت... متن کامل

رشته حقوق

انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه

 1) جهل علت جعل: باید بپذیریم که جهل و ناآگاهی نسبت به قانون در جامعه زیاد است خاصه این ناآشنایی به قانون در جوامع و حاشیه نشینی چشمگیر تر است. اگر در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهل به قانون... متن کامل

رشته حقوق

تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک

از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده 71 و ماده 140 قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود. براساس... متن کامل

رشته حقوق

مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع

قانونگذار در مورد تصدیقات خلاف واقع، برای مرتکب مجازات جاعل در اسناد رسمی را درنظر گرفته است. در این مورد باید حکم عام جعل را درنظر گرفته و مجازاتی که برای حکم عام جعل درنظر گرفت یعنی... متن کامل

رشته حقوق

جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد

کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود... متن کامل