رشته حقوق

جدایی نادر از سیمین

گذشته از تمام حاشیهها که هر تحلیلگری را کنجکاو میکند علل آنها را فیلم جستجو کند، دلیل انتخاب فیلم به اهمیت آن از این منظر مربوط می شود که این فیلم، اولین و تنها فیلم ایرانی دریافت... متن کامل

رشته حقوق

جدایی نادر از سیمین

4-3-9 نشانههای مشترک در طول فیلماز نشانههای دیگری که یافت شد و مربوط به سکانس خاصی نیست بلکه در کل فیلم جریان دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اتومبیل: سواره بودن، پیاده بودن سایر... متن کامل

رشته حقوق

فرهنگ ایرانی

آیا بدیعی قصد خودکشی خود را به انجام می رساند؟نمای بدیعی از پشت پنجره / تنهایی و انزوای شخصیتدماسنج در دهان گذاشتن، پوشیدن کاپشن/ نگران سلامتی بودنخاموش کردن چراغ دست کشیدن به موها... متن کامل

رشته حقوق

برقراری ارتباط

باقری برای آنکه نگاه بدیعی را به زندگی عوض کند سعی می کند زیباییهای زندگی را به یاد او بیاورد. – قطع امید کردی؟ صبح پا شدی تا حالا، آسمان را نگاه کنی؟ نمی خوای اون دم صبح، طلوع آفتاب را... متن کامل

رشته حقوق

قراردادهای

مسأله ای نیست نه/ پذیرفتن درخواست بدیعیدرختان و نهر آب زیر آن اشاره شمنی به بهشت داردصدای پرندگان خوش آواز و صدای باقری اشاره به احساس خوب بدیعی از گفته های باقریطعم گیلاس و همزمانی... متن کامل

رشته حقوق

گناهان کبیره

– من تنها چیزی که از شما می خوام تنها کمکی که می خوام از دستهای شماست. – دست من به حق کار می کنن. این کاری که شما می خوایی کار خوبی به نظر نمی رسه. – من می دونم خودکشی از گناهان کبیره... متن کامل

رشته حقوق

شرایط اقتصادی

لباس ساده و ریش/ظاهر اهل دینطلبه/ موعظه گر کم تجربهیاد دادن صبر و بردباری و شکیبایی تمام قرص های خوابم را بخورم/ بی خوابی و آشفتگیخوابیدن در گور پیش از مرگ/ بی اعتنایی به قرار دادهای... متن کامل

رشته حقوق

مشکلات اقتصادی

در سکانس گفتگو با سرباز کارگردان گرۀ قبلی را که حول سؤال چرا بدیعی دنبال کسی می گردد؟ کاری که باید آن شخص انجام دهد را می گشاید همچنین اینکه چرا یک سرباز را انتخاب کرده است. اشاره به... متن کامل

رشته حقوق

شرایط اقتصادی

پیشنهاد کاری که به او می دهد چیست؟ آیا سرباز پیشنهاد را می پذیرد؟مشکل بدیعی چیست که میخواهد خودکشی کند؟سرباز خسته نمی شود / تحمل شرایط سختخانواده سرباز کرد در تهران/ مهاجرتخانه تنگ /... متن کامل

رشته حقوق

برقراری ارتباط

ماشین بازی بجهها/ سرزندگی در مقابل ماشین سواری بدیعیرنگ خاکی و نازنچی/ پاییز/ اندوه و ناامیدی فصل پیش از مرگ لولههای روی هم/ ارتباطات شکل نگرفتهراننده چرا به هر کس که میرسد پیشنهاد... متن کامل