ماه: آذر ۱۳۹۷

2-2-5- سایرآثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 2-2-5-1- آثار اجتماعی باروری با اسپرم بیگانه این روش ، به زن کمک می کند که بچه دار شود و به شوهر یاری می دهد که پدر بودن را تجربه کند ، اما آیا چنین وضعیتی را باید جامعه تحمل کند ؟ نقش جامعه در این میان […]

Read more

ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه   ترکیب مصنوعی تخمک زن بااسپرم مرد بیگانه به وسیله‌ٌفراهم نمودن زمینهٌ لقاح درمحیط آزمایشگاه ویادر رحم زن انجام می پذیردوهنگامی مورداستفاده قرار می گیردکه زن بارور ولیشوهر نابارور است .دراین روش اسپرم به اندازه کافی ازمرد بیگانه با طریقه مجاز اخذ وپس از شستشو ودفع زوائد یا در […]

Read more

تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر در این نوع تلقیح که تلقیح همگون نیز نامیده می شود ،پای شخص ثالث در میان نیست، نطفه(اسپرم) مرد را به نحوی بدست آورده و آن را در رحم همسر قانونی او وارد می کنند(علوی قزوینی ،133:1374). معمولاً توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای […]

Read more

:  ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث  طرح نظرات: در خصوص مبنای حقوقی رجوع ثالث به مدیون می‌توان نظرات زیر را مطرح نمود.   بند اول : استیفاء : ممکن است مبنای رجوع ثالث به مدیون را ناشی از استیفاء دانست زیرا ماده 267 ق.م مبنای رجوع ثالث به مدیون، اذن وی بوده که مواد 336 […]

Read more

: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث: طبق ماده267 ق.م قاعده این است که ثالث پرداخت کننده غیر مأذون علیرغم پرداخت بدهی وی حق رجوع به مدیون را ندارد. اما در موارد استثنائات چونکه مدیون به التزام خویش وفا نکرده است و ثالث بناچار وفای به عهد کرده و دین مدیون را پرداخته علیرغم عدم وجود […]

Read more

دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث : بنداول) نظر قائلین به مشروعیت قسمت اخیر ماده 267 ق.م تصریح نموده که اگر پرداخت ثالث بدون اذن مدیون باشد، مشار الیه حق رجوع به مدیون را ندارد، این نظر را نویسندگان قانون مدنی از نظراکثریت فقها امامیه گرفته­اند.[1] مؤلفین حقوقی نیز اکثراً در آثار […]

Read more

گفتار دوم- مبانی فقهی در مباحث فقهی موضوع دین و کیفیت پرداخت تا حدی از اعتبار است که بابی را بدان اختصاص داده اند و از طرفی چون پرداخت دین دیگری شرعاً قابل ستایش و ممدوح بوده، همیشه مورد توجه فقها قرار می گرفته و از آیات و روایات و اصول و قواعد فقهی این […]

Read more

مبانی حقوقی در نظام­ حقوقی ایران مهمترین و اصلی­ترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ماده 267 قانون مدنی ایران است که ایفاء دین از سوی غیر مدیون (ثالث) را تجویز کرده است. البته در قوانین پراکنده دیگری در حقوق ایران می­توان ردّ پای این قاعده را پیدا کرد که به تک تک […]

Read more

مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد : در حقوق مدنی ایران، نصّی که مبیّن تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهدوبیانگر شرایط آن باشد  نمی توان یافت. فقط می توان به اطلاق بند 2 ماده 292 ق.م اشاره کرد زیرا این بند به نحو کلی انشا گردیده و تا حدودی این نوع تبدیل تعهد را می […]

Read more

مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب بند اول: مقایسه  با انتقال دین طرح موضوع: انتقال دین بدو صورت قهری و قراردادی ممکن است واقع شود، عقود ضمان و حواله عقودی هستند که سبب انتقال قرار دادی دین می باشند. منتها ضمان مفید نقل ذمه به ذمه است. یعنی عقد ضمان […]

Read more