پایان نامه ها و مقالات

سلسله مراتب

شبکه‏های نامنظم مثلث بندی شده 57
3-5-3- ساخت لایه درجه شیب 57
3-5-4- ساخت لایه جهت شیب 58
3-5-5- ساخت لایه تغییرات نسبی ارتفاع 59
3-5-6- ساخت لایه بارندگی 59
3-5-7- ساخت لایه‏های فاصله از گسل‌ها، راه‏ها و آبراهه‏ها 60
3-5-8- ساخت لایه کاربری اراضی 62
3-5-9- ساخت لایه زمین‌شناسی 63
3-5-10- ساخت لایه مناطق نمونه‌برداری شده 63
3-5-11- ساخت لایه مناطق غیر لغزشی 64
3-6- واحدبندی منطقه مورد مطالعه 64
3-7- آزمایش‏های آزمایشگاهی 75
3-7-1- نمونه‏های مورد آزمایش 75
3-1-2- آزمایش استاندارد برای دانه‌بندی خاک (به روش الک و هیدرومتری) ASTM D422-63 75
3-7-2-1- خلاصه روش آزمایش 76
3-7-3- آزمایش استاندارد برای تعیین حد روانی و حد خمیری (حدود اتربرگ) ASTM D 4318-10 76
3-7-3-1- خلاصه روش آزمایش 77
3-7-4- آزمایش استاندار برش مستقیم خاک‏ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده ASTM D3030 77
3-7-4-1- خلاصه روش آزمایش 77
3-8- پهنه بندی خصوصیات خاک 79

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- وزندهی لایه‏های اطلاعاتی 82
4-2- برهم نهی لایه‏ها 85
4-3- منحنی‏های نرخ موفقیت 89
4-4- راستی آزمایی پهنه بندی 95
4-5- نتایج حاصل از پهنه بندی 95
4-5-1- درجه شیب 95
4-5-2- جهت شیب 96
4-5-3- تغییرات نسبی ارتفاع 96
4-5-4- بارندگی 96
4-5-5- فاصله از گسل‌ها 97
4-5-6- فاصله از راه‏ها 97
4-5-7- فاصله از آبراهه‏ها 97
4-5-8- کاربری اراضی 98
4-5-9- زمین‌شناسی 98
4-6- آزمایش‏های آزمایشگاهی 99
4-6-1- نتایج آزمایش‌های دانه‌بندی و حدود اتربرگ 99
4-6-2- نتایج آزمایش‌های برش مستقیم 100
4-7- پهنه بندی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک 101
4-8- تعیین ضریب اطمینان استاتیکی 102

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه‌گیری 107
5-2- پیشنهاد‌ها 108
5-2-1- پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 108
5-2-2- پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 108

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1- طبقه‌بندی حرکات توده‏ای بر اساس مدل وارنز 9
جدول 2-2- مقیاس نقشه پهنه بندی زمین لغزش و کاربرد آنها 24
جدول 2-3- مقیاس مقایسه دو به دو در مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 26
جدول 4-1- وزن‏های محاسبه شده بر اساس روش LNSF 82
جدول 4-2- برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود و پهنه بندی‏ها 86
جدول 4-3- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با درجه شیب دامنه‏ها 95
جدول 4-4- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با جهت شیب دامنه‏ها 96
جدول 4-5- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با تغییرات نسبی ارتفاع 96
جدول 4-6- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با بارندگی 97
جدول 4-7- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با فاصله از گسل‌ها 97
جدول 4-8- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با فاصله از راه‏ها 97
جدول 4-9- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با فاصله از آبراهه‏ها 98
جدول 4-10- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با کاربری اراضی 98
جدول 4-11- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با زمین‌شناسی 99
جدول4-12- نتایج آزمایش‏های دانه‌بندی و حدود آتربرگ 99
جدول 4-13- نتایج آزمایش‏های برش مستقیم 100
جدول 4-14- درصد مساحت مناطق با استعداد زمین لغزش خیلی زیاد در مقایسه با طبقه‌بندی خاک 101
جدول 4-15- ضریب اطمینان پهنه استعداد زمین لغزش خیلی بالا در دو حالت خشک و اشباع 104

فهرست شکل‏ها

شکل 1-1- آمار بلایای طبیعی به وقوع پیوسته بین سال‌های 2012 – 1990 4
شکل 1-2- تخریب دکل فشارقوی برق و امتداد جاده در اثر وقوع زمین لغزش دشتگان 5
شکل 2-1- انواع حرکات توده‏ای بر اساس مدل وارنز (1978) 11
شکل 2-2- اجزاء زمین لغزش بر اساس WP/WLI (1993) 12
شکل 2-3- ابعاد زمین لغزش بر اساس WP/WLI (1993) 13
شکل 2-4- وضعیت فعالیت زمین لغزش بر اساس WP/WLI (1993) 15
شکل 2-5- پارامترهای مؤثر در تنش و مقاومت برشی 17
شکل 3-1- مناطق سیستم جهانی مرکاتور (UTM) 52
شکل3-2- موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه 53
شکل3-3- نقشه واحدهای زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه 54
شکل 3-4- تصویر ماهواره‏ای از زمین لغزش دشتگان 56
شکل 3-5- بازدید میدانی از زمین لغزش دشتگان 57
شکل 3-6- درصد فراوانی در بازه‏های درجه شیب و زمین لغزش‌های واقع در آنها 58
شکل 3-7- درصد فراوانی در جهت‏های شیب و زمین لغزش‌های واقع در آنها 58
شکل 3-8- درصد فراوانی در بازه‏های تغییرات نسبی ارتفاع و زمین لغزش‌های واقع در آنها 59
شکل 3-9- درصد فراوانی در بازه‏های میزان بارندگی و زمین لغزش‌های واقع در آنها 60
شکل 3-10- درصد فراوانی در بازه‏های فاصله از گسل و زمین لغزش‌های واقع در آنها 61
شکل 3-11- درصد فراوانی در بازه‏های فاصله از شبکه راه‏ها و زمین لغزش‌های واقع در آنها 61
شکل 3-12- درصد فراوانی در بازه‏های فاصله از شبکه آبراهه‏ها و زمین لغزش‌های واقع در آنها 61
شکل 3-13- درصد فراوانی در دسته‏های کاربری اراضی و زمین لغزش‌های واقع در آنها 62
شکل 3-14- درصد فراوانی در دسته‏های زمین‌شناسی و زمین لغزش‌های واقع در آنها 63
شکل 3-15- نقشه درجه شیب منطقه مورد مطالعه 65
شکل 3-16- نقشه جهت شیب منطقه مورد مطالعه 66
شکل 3-17- نقشه تغییرات نسبی ارتفاع منطقه مورد مطالعه
67
شکل 3-18- نقشه بارندگی منطقه مورد مطالعه 68
شکل 3-19- نقشه فاصله از گسل در منطقه مورد مطالعه 69
شکل 3-20- نقشه فاصله از راه در منطقه مورد مطالعه 70
شکل 3-21- نقشه فاصله از آبراهه در منطقه مورد مطالعه 71
شکل 3-22- نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه 72
شکل 3-23- نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه 73
شکل 3-24- نقشه زمین لغزش‌های موجود، نقاط نمونه‌برداری و مناطق غیرلغزشی 74
شکل 3-25- نمونه‌برداری از ترانشه زمین لغزش‏ها 75
شکل 3-26- سری الک برروی لرزاننده و قرائت هیدرومتر 78
شکل 3-27- جام کاساگرانده و دستگاه برش مستقیم 78
شکل 3-28- نمونه‏ای از پهنه بندی خصوصیات خاک به روش پلی‏گون تی‏سن 79
شکل 4-1- لایه وزنی LSI 84
شکل 4-2- نمودار توزیع فراوانی داده‏های وزنی در برابر تراکم 85
شکل 4-3- منحنی‏های نرخ موفقیت برای mهای متفاوت 90
شکل 4-4- مقایسه 10% و 20% از ناحیه 93
شکل 4-5- پهنه بندی استعداد زمین لغزش 94
شکل 4-6- پهنه بندی نوع خاک در پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد 102
شکل 4-7- ضریب اطمینان استاتیکی در حالت خشک و اشباع کامل 104

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعفعالیت فیزیکی، سبک زندگی، سندرم متابولیک

فهرست علائم اختصاری کلیدی

زاویه اصطکاک داخلی
?
چسبندگی
C
ضریب انحنا
CC
ضریب یکنواختی
CU
مدل ارتفاعی رقومی
DEM
مدول نرمی
FM
ضریب اطمینان
Fs
استعداد زیاد
HS
پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش
LHZ
حد روانی
LL
شاخص میزان خطر وقوع زمین لغزش
LNRF
شاخص میزان استعداد وقوع زمین لغزش
LNSF
پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش
LRZ
استعداد کم
LS
شاخص حساسیت به لغزش
LSI
پهنه بندی استعداد زمین لغزش
LSZ
استعداد متوسط
MS
حد خمیری
PL
منحنی نرخ موفقیت
SRC
شبکه‏های نامنظم مثلث بندی شده
TIN
سیستم جهانی مرکاتور
UTM
استعداد خیلی زیاد
VHS
استعداد خیلی کم
VLS

چکیده
پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS
رضا امین عطایی
استان گیلان و منطقه رودبار واقع در جنوب این استان، یکی از مستعدترین مناطق کشور نسبت به وقوع زمین لغزش، سنگ ریزش و سایر پدیده‌های مرتبط با لغزش دامنه‏ها می‌باشد. زمین‏لغزش موجب بروز فرسایش‏های شدید و گاه خسارات مالی و جانی می‌شود؛ لذا بررسی علل موثر بر وقوع این پدیده و تعیین پهنه‏های لغزشی حائز اهمیت است. در این پژوهش جهت تعیین خصوصیات خاک منطقه لغزشی اقدام به نمونه‌گیری از ترانشه‏ها و مرز گسلیده دامنه‏های لغزشی حوزه رودبار شد. نمونه‌های خاک از 10 زمین لغزش مکان‌یابی شده پس از بررسی صحرایی تهیه شدند. تعیین سایر عوامل موثر در لغزش دامنه‏های منطقه و تهیه نقشه‏های رقومی جداگانه از هر کدام از عوامل مرحله بعدی تحقیق را در برگرفت. 9 لایه اطلاعاتی شامل: جهت و درجه شیب، زمین‌شناسی، کاربری اراضی، بارندگی، تغییرات نسبی ارتفاع و فاصله از شبکه راه‏ها و آبراهه‏ها و گسل‌ها در محیط GIS جهت تهیه نقشه‌های وزنی استفاده شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل آماری LNSF در محیط GIS استفاده شده و منطقه مورد مطالعه به پنج پهنه با استعداد زمین لغزش خیلی کم (1)، کم (2)، متوسط (3)، زیاد (4)، و خیلی زیاد (5) تقسیم گردید. پس از تلفیق و تجزیه و تحلیل لایه‏ها با مدل LNSF و محاسبه 26 نقشه پهنه بندی، بهترین نقشه با استفاده از منحنی نرخ موفقیت انتخاب شد. سپس از میان 5 پهنه ذکرشده، مستعدترین منطقه به بروز زمین لغزش جهت مطالعات تکمیلی انتخاب شد. با انجام آزمایش‏های شناسایی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونه‏های خاک در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی دانشگاه گیلان که شامل آزمایش‏های دانه‌بندی، حدود آتربرگ و برش مستقیم بود، پهنه بندی ژئوتکنیکی پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد و تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در این پهنه صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که حدود نیمی از خاک پهنه از نوع CL است، همچنین با تعیین ضریب اطمینان استاتیکی در پهنه استعداد زمین لغزش خیلی زیاد مشخص شد که در صورت رسیدن خاک به درجه اشباع می‌توان انتظار ناپایداری دامنه‏ها را در بخش وسیعی از منطقه مورد مطالعه را داشت.

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعنور فلورسنت

کلیدواژه‌ها: پهنه بندی، پیش‌بینی، زمین لغزش، حرکات توده‏ای، GIS، LNSF.

Abstract
Zoning and Predicting of Landslides using GIS
Reza Amin Ataei
Guilan province and Roudbar region in the south of this province, are among of the most potential areas of the country in occurrence of landslides, rock falls, and other events associated with the sliding slopes. Landslide causes severe erosions and sometimes leads to financial or life losses. Therefore, it is important to investigate the causes of occurring this phenomenon and determination of the sliding zones. In this study, we attempted to make sampling of the trenches and faulted boundary of sliding slopes in Roudbar domain in order to characterize the sliding soils. Soil samples were obtained from 10 localized landslides after the field investigates. Determining the other factors affecting the sliding slopes and preparation of digital maps of each factor are the next steps of our study. 9 data layers including direction and degree of slopes, geology, landuse, rainfall, relative changes in height, distance from roads, rivers and faults were used in GIS environment for preparation the weighted maps. Afterward the LNSF statistical method was used for data analyzing in GIS environment and the studied area was separated into 5 zones with very low (1), low (2), moderate (3), high (4), and very high (5) sliding susceptibility. After integrating and analyzing the layers with LNSF model and calculation of 26 zonation maps, the best map was selected by using success rate curves. Then, among the five zones listed, the most potential zone for landslide occurrence was selected for further studies. By performing tests to identify the physical and mechanical properties of soil samples in the Soil Mecha
nics Laboratory of Faculty of Engineering, in University of Guilan including gradation, Atterberg limits and direct shear tests; geotechnical zonation of very high susceptibility zone and determination of the statistical safety factor in this area were carried out. The results indicated that almost half of the soil of the zone is CL, also by determining the statistical safety factor in very high susceptibility zone; it was found out that if the soil would reach the saturation level we can expect a wide range of slope instability in the studied area.

Keywords: Zoning, Predicting, Landslide, Mass movements, GIS, LNSF

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه
نیاز روزافزون انسان به طبیعت و روند رو به رشد فعالیت‌های عمرانی، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های ملی و زیربنایی را به خود اختصاص داده است. این سرمایه‌ها باید با اطمینان کافی انتخاب شده به مصرف برسند تا متضمن بقاء و دوام منافع حیاتی انسان باشند. اما وجود پیچیدگی‌ها‌ی طبیعت مشکلاتی را بر سر راه تحقق این امر فراهم می‌آورد و ضمن اتلاف سرمایه‌های ملی و مردمی، انسان‌های بی‌گناه را قربانی می‌کند. حوادث و وقایع طبیعی بزرگ مقیاس نظیر، آتش‌فشان‌ها، زلزله‌ها و باران‏های سیل‌آسا که به عنوان حوادث غیرمترقبه یا بلایای طبیعی خوانده می‌شوند، از جمله مهم‌ترین و وسیع‌ترین این مشکلات هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز تلفات و خسارات قابل توجهی می‌شوند. از جمله آثار غیر‌مستقیم این حوادث ایجاد زمین لغزش‌ها و ریزش‌های سنگی در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای می‌باشد.
حرکات توده‌ای1 از جمله پدیده‌هایی است که گاهی در شیب تند تپه‌ها و مناطق کوهستانی به وقوع می‌پیوندد و در برخی موارد خطرات جانی و مالی در پی دارد. یکی از اثرات غیرقابل‌انکار این پدیده، تشدید فرسایش خاک و انتقال رسوبات به پشت سدها و یا بندهای پایین‌دست حوزه‌های آبخیز می‌باشد.
زمین لغزش‌ جزء پدیده‌هایی به شمار می‌روند که در کل به عنوان حرکت توده‌ای معرفی می‌شوند. مطالعه علمی و جامع پدیده زمین لغزش در دنیا به دلایل متعدد، از مهم‌ترین مسائل در پروژه‌های عمده عمرانی، همچون انتخاب مسیر احداث بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی کوهستانی، انتخاب محل احداث سدهای خاکی، بتونی و طرح‏هایی همچون توسعه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید