2- پیرازولین همان 5و4 – دی هیدرو-H1– پیرازول است (29) ومشتقی از پیرازول می باشد[53].
این ترکیبات آروماتیک نبوده و به همین دلیل پایداری کمتری نسبت به پیرازول دارند[33].
2- پیرازولین های استخلاف دار معمولا زرد رنگ هستند، خصوصاّ اگر استخلاف های موجود دارای حلقه های آروماتیک باشند که موجب تشدید رزونانس در سیستم می شوند.
2- پیرازولین هایی بر روی1- N آن ها گروه های آلکیل قرار گرفته است معمولاً نقطه ذوب کمتری دارند زیرا باعث از بین رفتن پیوند هیدروژنی ما بین مولکول ها می شود ونقطه ذوب کاهش یافته است.2- پیرازولین های سنگین واستخلاف دار در آب حل نمی شوند زیرا گروه های روی حلقه مانع نزدیک شدن مولکول های آب می گردنندولی در عوض حلالیت آن ها در حلال های آلی نظیر کلروفرم، زیاد می شود.2-پیرازولین ها تحت تأثیر حرارت به ایزومر 1- پیرازولین تبدیل شده که این ترکیب قادر است 2Nآزاد کرده و مخلوطی از دو ایزومر فضایی ایجاد کند[30].
1-7-1-کاربرد واهمیت2- پیرازولین ها
بعضی از 2- پیرازولین ها به طور مؤثری خواص ضدالتهاب از خود نشان داده اند. ترکیب زیر نمونه ای از آن هاست (30).

(30)
بعضی از 2- پیرازولین ها می توانند به عنوان ماده فلورسنت و مواد شفاف کننده نوری مورد استفاده قرار بگیرند. مثلاً ترکیب زیر یک ماده فلورسنت است(31)[38].

(31)
همچنین 2 – پیرازولین ها به طورمؤثری خواص ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد انگل و ضد سل از خود نشان داده اند[50].مثلا مشتقات 3 و5 – دی نفتیل – 2- پیرازولین (32) بر روی تعدادی از باکتری اشریشیا کولای و سالمونلا آزمایش شدند ومشخص گردید که وقتی گروه های کلرو، هیدروکسی و دی متیل آمینو بر روی حلقه های نفتالینی وجود داشته باشند این ترکیبات اثرات ضد میکروبی قوی از خود نشان می دهند[15].

از طرفی 2- پیرازولین ها نقش مهمی را در گسترش تئوری شیمی هتروسیکل ها بر عهده داشته اند و در سنتزهای آلی نیز بدان ها توجه زیادی شده است.
1-7-2- روش های سنتز 2- پیرازولین ها
1-7-2-1- واکنش هیدرازین ها با آلدئیدها، کتون ها و استرهای غیر اشباع α و β
روش اصلی سنتز 2- پیرازولین ها عبارت است از واکنش آلدئید ها، کتون ها و استرهای غیر اشباع α و β با هیدرازین ومشتقات آن که این واکنش هم در محیط اسیدی و هم در محیط بازی قابل اجرا است. این واکنش هم در دمای بالا وهم در دمای محیط صورت می گیرد. در این روش ابتدا هیدرازین یا مشتق آن با ترکیب غیر اشباع وارد واکنش شده وابتدا یک هیدرازون تشکیل می شود که بلافاصله واکنش حلقه زایی شبه مایکل انجام داده و به مشتق 2- پیرازولینی تبدیل می شود[44].

(واکنش 1- 10)
ترکیب غیر اشباع α و β (همان انون یا چالکون Chalcone ) معمولاً از طریق تراکم آلدولی بین یک آلدئید وکتون یا یک استر و یک آلدئید و یا کتون با کتون دیگر سنتز می شود.

                                                    .