پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، گردیده، گروههاى، نژادى

دانلود پایان نامه

حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق آزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادى عقیده و بیان، حق آزادى تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت آمیز.
د – هرگونه اقدام در جمله اقدامات قانونى که منظور از آنها تقسیم جمعیت براساس مرزهاى نژادى از طریق
ایجاد جایگاهها و محله هاى جداگانه براى اعضاء گروه و یا گروههاى نژادى، تحریم ازدواجهاى مختلط در بین اعضاى گروههاى نژادى مختلف، سلب مالکیت ارضى از اعضاى یک گروه یا گروههاى نژادى باشد.
ه – استثمار از نیروى کار اعضاى گروههاى نژادى بخصوص با تکلیف نمودن کار اجبارى به آنان.
و – تعقیب و آزار سازمانها و اشخاصى که مخالف آپارتاید باشند، از طریق محروم نمودن آنان از حقوق و
آزادیهاى سیاسى.
ماده ٣ – مسؤولیت جزایى بین المللى، صرف نظر از انگیزه در مورد افراد و یا اعضاى سازمانها، و مؤسسات و نمایندگان دولت اعم از اینکه در کشورى که این اقدامات انجام گردیده و یا درکشور دیگرى اقامت دارند، طبق شرایط ذیل به اجرا گذارده مى شود
الف – ارتکاب شرکت در تحریک مستقیم و یا مواضعه در انجام اعمال ذکر شده در ماده ٢ این کنوانسیون.
ب – هم دستى مستقیم، تشویق و یا همکارى در ارتکاب جنایت آپارتاید.
ماده ۴ – کشورهاى طرف قرارداد این کنوانسیون تعهد مى نمایند
الف – تدابیر قانونى و یا تدابیر ضرورى به منظور منع و همچنین جلوگیرى از هرگونه تشویق جنایت آپارتاید و یا سیاستهاى مشابه جدایى نژادطلبى و یا مظاهر آن تصویب نمایند، اشخاصى را که مرتکب این جنایت گردیده اند مجازات نمایند.
تصویب تدابیر قانونى، قضایى و اجرایى براى تعقیب، محاکمه و مجازات افراد مسؤول و یامتهم به اعمالى
که در ماده ٢ این کنوانسیون تعریف گردیده است بر طبق صلاحیت خود، خواه این افراد در قلمرو کشورى که در آنجا این اعمال را مرتکب گردیده اند سکنى داشته باشند یا اتباع آن دولت و یا دولت دیگرى بوده و یا فاقد تابعیت باشند.
ماده ۵ – افراد متهم به ارتکاب اعمالى که در ماده ٢ این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط
دادگاه ذى صلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد شخص متهم داراى صلاحیت قضایى دولت،
محاکمه و یا توسط دیوان کیفرى بین المللى از سوى آن کشورهاى طرف که صلاحیت آن را پذیرفته اند
محاکمه شوند.
ماده ۶ – کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى نمایند که تصمیمات اتخاذ شده توسط شوراى امنیت را که هدفش جلوگیرى، منع و مجازات جنایت آپا

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعپدیده های طبیعی، یونان باستان، علوم طبیعی، زیست شناسی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید