پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره مدل‌سازی

5-10 تا 5-13 نتایج مدل‌سازی اعم از نمودارهای ارتفاع امواج و ضریب آشفتگی موج در نقاط مختلف برای امواج با توزیع جهتی و تک جهته نشان داده شدهاند. نتایج سری‌های زمانی ارتفاع امواج نفوذیافته نیز در نمودارهای 5-5 و 5-6 قابل مشاهدهاند.

شکل 5-10: ارتفاع امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی

شکل 5-11: ضریب آشفتگی امواج نفوذ یافته به بندر برای امواج با ارتفاع 1/1 متر از جهت ESE با توزیع جهتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعسیستم مدیریت، مدیریت کیفیت، مدیریت محیط، سیستمهای مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید