پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد اکوتیپ، تخلیه، میانگین، کمترین

50 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 66/14 عدد در بوته بیشترین و اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 10 عدد در بوته کمترین را دارد (نمودار4-2-4).

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر تعداد چتر (نمودار4-2-5) نشان داد که اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت و اکوتیپ سبزه‌وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت به ترتیب با 25/92 عدد در بوته بیشترین و 25/24 عدد در بوته کمترین تعداد چتر را داشتند.

مقایسه میانگین‌های طول ریشه در اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی (نمودار 4-2-6) نشان داد که اکوتیپ سبزه‌وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 25/13 سانتی‌متر بیشترین طول ریشه و اکوتیپ سبزه‌وار × سطح 50 درصد تخلیه رطوبت با 10 سانتی‌متر کمترین طول ریشه را داشت.

در شرایطی که وزن خشک ریشه دراکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 334/120 کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار را نشان داد عامل مذکور در اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 500 /42 کیلوگرم در هکتار کمترین وزن خشک ریشه را داشت(نمودار 4-2-7) .

در مقایسه میانگین‌های بدست آمده از نظر وزن خشک ساقه در اکوتیپ‌ها و تنش‌های مورد بررسی این نتیجه به دست آمد که اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 004/712 کیلوگرم در هکتار بیشترین و اکوتیپ سبزه‌وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 501/173 کیلوگرم در هکتار کمترین را دارد (نمودار 4-2-8).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردآموزش علوم

دیدگاهتان را بنویسید