رشته حقوق

مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

خوش بینی : توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.
شادمانی : توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ.
مقیاس مهارت های درون فردی شامل خود و مقیاس های آگاهی هیجانی خودابرازی احترام به خود خودشکوفایی و استقلال است. مقیاس مهارت های بین فردی شامل خود مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی است. مقیاس مقابله با فشار(کنترل استرس) شامل خرده مقیاسهای تحمل استرس و کنترل تکانه است. مقیاس سازگاری شامل خرده مقیاس های انعطاف پذیری، حل مسئله و واقعیت سنجی است و مقیاس خلق کلی شامل خرده مقیاس های شادی و خوش بینی است (کیانی 1381).
این پرسشنامه دارای 90 سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی هوش هیجانی است. این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سوالات و تنظیم مجدد سوالات هر مقیاس، پرسشنامه از 117 سوال به 90 سوال تقلیل یافت. و در مورد کیفیت روان سنجی آن نیز اقدامات لازم به عمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام گرفت. (راحله سموعی و همکاران موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، 1384).
آزمون شادکامی: آزمون شادکامی آکسفورد که توسط آرجیل و لو ( 1990 ) تهیه شد، ابزاری است که برای اندازه گیری شادکامی مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون در کشور ما توسط علی پور و نوربالا(1378 )ترجمه شد.
این آزمون در دانش اموزان دختر و پسر اعتباریابی شد. روایی صوری آن توسط 10 کارشناس
به منظور توان آزمون برای اندازه گیری آزمون مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون با روش دو نیمه 92/0 و از طریق همسانی درونی و آلفای کرونباخ93/0به دست آمد. با روش تحلیل عامل 5 عامل از 29 سؤال آزمون استخراج شد که1/57 درصد از واریانس کل را تبیین م یکنند. در این آزمون طیف نمره گذاری از 1-4 است .
3-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
از آنجاکه پرسش‌نامههای مذکور بارها مورد استفاده پژوهشگران در مطالعات گوناگون قرار گرفته است، روایی آنها خود به خود تأیید می‌گردد. جهت محاسبه پایایی ابزار گردآوری دادهها هم از روشهای متفاوتی از جمله اجرای دوباره (باز آزمایی) روش موازی (همتا) روش تنصیف (دو نیمه کردن پرسش‌نامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته) و روش «آلفای کرونباخ» به کمک نرم افزار (SPSS) استفاده شده است. در این روش مقدار هر چه به 100 درصد نزدیک‌تر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسش‌نامه است. در این تحقیق، جهت تعیین پایایی پرسش‌نامهها از آزمون «آلفای کرونباخ» استفاده شده است.
برای سنجش پایایی پرسش‌نامه معبد، ضریب «آلفای کرونباخ» 945/0 برآورد شده است که نشان‌دهنده پایایی پرسش‌نامه است. همچنین ضریب «آلفای کرونباخ» برآورد شده برای پرسش‌نامه هوش هیجانی، 948/0 میباشد که نشان‌دهنده پایایی این پرسش‌نامه است.(احمد علی پور ،1378)
4-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش را دانش اموزان دختر و پسر سوم راهنمایی شهرستان لامرد تشکیل میدهند. جهت تعیین تعداد نمونه آماری، با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، شمار آماری 200 نفر (100 نفر دختر و 100 نفر پسر )به دست آمد و بدین سان تعداد200پرسش‌نامه بین دانش اموزان دختر و پسر سوم راهنمایی شهرستان لامرد توزیع گردید که از این تعداد، 200عدد جمع‌آوری شد. (نرخ بازگشتی: 93 درصد) پس از گردآوری اطلاعات خام و استخراج آنها جهت تجزیه و تحلیل، برای تنظیم دادهها و تعیین شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و ترسیم نمودارهای مختلف بود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
دراین پژوهش همانگونه که قبلا در فصول اشاره شد جامعه درمورد ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان نمونه می باشد که ازمیان دانش آموزان دختر گروه نمونه 100 نفری انتخاب وهمچنین ازمیان دانش آموزان پسر گروه نمونه 100 نفری انتخاب شده است. هدف اصلی این پژوهش کشف اصول کلی مبتنی برروابط بین متغیرها است. وبه طور کلی با اتکاء به روش توصیفی درصد تعمیم یافته ها به کل جامعه مورد مطالعه هستیم.
توصیف مقدماتی داده های پژوهشی دراین بخش ارائه می شود وبا استفاده از روشهای آماری ( تشکیل جداول ونمودارها برحسب درصد ) صورت می گیرد در تحلیل داده ها که به روش توصیفی صورت می گیرد در پی این مطلب هستیم که کدام پاسخها برای این سؤالات مطرح شده مناسب است آنها را تجزیه وتحلیل وتفسیر نمائیم.
1-4برای پاسخ به این سوال که” آیا بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباطی وجود دارد؟
نتایج تجزیه و تحلیل تی تست نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباطی وجود (p<0>جدول 1-4 نتایج تجزیه و تحلیل تی تست برای هوش هیجانی و شادکامی ارتباطی وجود دارد
مجموع مجذورات درجه ازادی میانگین مجذورات f p
رگرسیون
باقیمانده 065/937
268/342 1
199 065/927
135/27 165/34 313/0
4-2برای پاسخ به این سوال که آیا تفاوت معناداری بین دختران و پسران در هوش هیجانی و شادکامی وجود دارد ؟

مطلب مشابه :  شرایط مواجهه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید