راه حل ها

مزایای صادرات

مزایای صادرات

صادرات بیش از آن که مکملی برای کاستی های ارزی باشد، بایستی به عنوان یک راه کار محوری در کشور مورد توجه قرار گیرد به طوری که از درآمدهای نفتی تنها در جهت سرمایه گذاری های زیر بنایی استفاده شود و با صدور کالاهای غیر نفتی، نیازهای ارزی تامین گردد و چرخه تولید پر بارتر شود( جینز[1]،1998) .

به طور کلی می توان گفت که صادرات شامل مزایای زیر می باشد.

  • برای شرکت هایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین المللی می کنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسب تر است.
  • روش صاردات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده باشد، یک استراتژی موثر ورود به بازار می باشد.
  • از طریق صادرات، شرکت هم می تواند، به وسیله واسطه های مستقل محصولات خود را درکشور میزبان به فروش محصولات خودبرسد و هم می تواند جهت اعمال کنترل بیشتر بر فعالیتهای بازاریابی، از طریق کانال های توزیع خود به فروش محصولات اقدام نماید.
  • صادرات به شرکت امکان می دهد که در صورت مساعد بودن شرایط بازار ، سطح فعالیت های خود را از طریق اقدام به تولید، در کشور مورد نظر افزایش دهد.
  • روش صادرات به شرکت اجازه می دهد، هنگامی که شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور میزبان نامساعد می شود، روابط تجاری خود را بدون متحمل شدن هزینه قابل توجهی ، قطع نماید(صادقی و همکاران،1391).

 

[1] . Jeans

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  موفقیت در مذاکره - فنون و روش ها
92