سبز اندیشان امروز

مرور مقالات

5) میزان کولیت در گروهی که پلاسبو مصرف کرده اند چقدر است؟
6)میزان کولیت در دو گروه فوق تفاوتی ندارد
1-4-2 فرضیات:
H01 : پروبیوتیک در جلوگیری از بروز اسهال ناشی از آنتی بیوتیک تاثیری ندارد .
H02: پروبیوتیک در جلوگیری از بروز کولیت ناشی از آنتی بیوتیک تاثیری ندارد .
1-5 تعریف واژه ها
_اسهال ناشی از مصرف انتی بیوتیکantibiotic associated colitis=AAC)): بیماری که بعد از مصرف 3 روز آنتی بیوتیک به صورت خوراکی یا تزریقی مبتلا به اسهال شده و علت دیگری برای اسهال وی قابل توجیه نمی باشد.این اصطلاح در برخی منابع معادل antibiotic associated diarrhea (AAD) بکار میرود (28).
_کلستریدیوم دیفیسیل( Clostridium difficile):نام باکتری مولد اسهال است که میتواند ناشی از مصرف بیش از 3 روز انتی بیوتیک(سرپایی یا بستری)ایجاد شود(1).
_پروبیوتیکProbiotic)):به ترکیباتی اطلاق میشود که از تخمیر برخی عناصر باکتریال فلور طبیعی روده یا مخاطات دیگر به صورت تجاری تولید و مورد استفاده پزشکی قرار میگیرد (29).
_پره بیوتیک(Prebiotic):ترکیبات پلی ساکاریدی هستند که به صورت تجاری تولید میشوند و باعث تغییر فلور میکروبی مخاطات میگردند(29).
_اسهال:دفع بیش از دو نوبت مدفوع با قوام شل برای سه روز یا بیشتر (1).
_عفونت ناشی از کلستردیوم دیفیسیل:اپیزود اسهال که همراه است با مثبت شدن توکسین ,A Bیا هر دو در نمونه مدفوع(1).
– کولیت : التهاب کولون که معمولاً همراه با علائمی چون اسهال ، دردهای شکمی و تب است (30)
(2) فصل دوم
بررسی متون
1-2 مروری بر مطالعات انجام شده
در این زمینه مطالعات مشابهی انجام شده که از آن جمله می توان به مطالعه ای که در سال 2007 در لندن انجام شده،اشاره کرد . این مطالعه به منظور تعیین میزان تاثیر محلول پروبیوتیک محتوی لاکتوباسیل برای جلوگیری از هر گونه اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک و کلستردیوم دیفیسیل انجام شده. این مطالعه روی 135 بیمار بستری در بیمارستان و با متوسط سن 74سال انجام شده و نتیجه این مطالعه نشان داد که مصرف پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیل می تواند میزان بروز( (AAD و اسهال ناشی از آنتی بیوتیک را کاهش دهد (31).
– بررسی دیگری در سال 2010 توسط NCBI (National center for biotechnology) انجام شده که مبنی بر آن است که پیشگیری از ((AAD با استفاده از لاکتوباسیل و یا ساکارومایسزیس بولاردی، ثابت شده و بیشتر مطالعات دوزاژ مناسب لاکتوباسیل را 1010 ×1 ارگانیسم زنده در روز دانسته اند (34).
– مطالعه ای در 2006 ترکیه انجام شده که به بررسی استفاده از پروبیوتیک ساکارو مایسز بولاردی در جلوگیری و درمان اسهال ناشی از مصرف انتی بیوتیک در بیماران بستری در بیمارستان پرداخته که نتایج کار نشان داده استفاده پروفیلاکتیک از ساکارومایسز بولاردی سبب کاهش بروز AAD))در بیماران بستری در بیمارستان بدون هیچ گونه عوارضی میشود(33) .
– مطالعه ای در سال 2009 در کانادا انجام شده که به مرور مقالات انجام شده در ارتباط با استفاده پروبیوتیک ها برای جلوگیری از عفونت ناشی از کلستردیوم دیفیسیل پرداخته که در نتیجه گیری انجام شده به جواب قانع کننده ای برای نشان دادن تاثیر محصولات باکتری/مخمر برای جلوگیری یا درمان این عفونتها نرسیدند(36).
– مطاله ای در سال 2008 در امریکا انجام شده که به بررسی نقش پروبیوتیک در درمان کولیت ناشی از کلستردیوم دیفیسیل پرداخته .در این مطالعه که از ساکارومایسز بولاردی در نقش پروبیوتیک استفاده شده، به شواهد قانع کننده ای برای توصیه به استفاده از پروبیوتیکها به عنوان ترکیب با انتی بیوتیک برای جلوگیری از (AAD)نرسیدند(37).
– بررسی ای در سال 2007 در امریکا انجام شده که به بررسی مقالات انجام شده بین سالهای 1970 تا 2007 در موردتاثیر پروبیوتیک بر روی اسهال ناشی از انتی بیوتیک پرداخته.در این مطالعه از متا آنالیز استفاده شده که نشان داده که پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوس رامنوسوس یا ساکارومایسز بولاردی میتوانند در درمان یا جلوگیری از این اسهال و عود ان مناسب باشند (38).