هردو را روزانه دریافت می کند. ترکیب پرتفوی بازخرید معمولا شبیه پرتفوی ایجاد است قیمت واحدهای یک صندوق قابل معامله در بورس تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا است. اگرچه عدم توازن در عرضه و تقاضا می تواند موجب انحراف قیمت سهام صندوق قابل معامله در بورس از ارزش بازار روزانه داراییهای ذیربط شود، این انحرافات عمدتاً زودگذر و موقت است. دو ویژگی اساسی ساختار یک صندوق قابل معامله در بورس یعنی شفافیت پرتفوی و توانایی مشارکت کننده مجاز در ایجاد و بازخرید سهام صندوق قابل معامله در بورس نزدیک به ارزش خالص داراییها در پایان هر روز معاملاتی خرید و فروش واحدهای آن در قیمتی نزدیک به ارزش ذیربط بهبود می بخشد.

صندوق های قابل معامله در ایران نیز با الگو گیری از ETF های معمول که شرح آن به اختصار گذشت در سال 1392 راه اندازی گردیدند و صندوق هایی محسوب می گردند که قابلیت نقل وانتقال واحدهای سرمایه گذاری اشان در ﺑﻮرس ﻳﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس فراهم است وﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎﻣلاﺗﻲ، ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻛﺎرﮔﺰاران دارای ﻣﺠﻮز، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس ﻳﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ علاﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در این ﺻﻨﺪوق ها ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎﻣلاﺗﻲ، ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻛﺎرﮔﺰاران دارای ﻣﺠﻮز ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﻛﻨﻨﺪ. در صندوق‌های قابل معامله با افزوده شدن یک رکن بازارگردان رکن دیگر که ضامن نقدشوندگی است حذف گردیده است که به این ترتیب، صدور و ابطال واحدها ی سرمایه گذاری فقط برای بازارگردان امکان‌پذیر است.
ﺑﺎزارﮔﺮدان ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﺔ ﺻﻨﺪوق، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﻛﻨﺪ. ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﻛﺰی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. مقاﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ، ﻗﻴﻤﺖ اﺑﻄﺎل، ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺪور و ﺧﺎﻟﺺ ارزش آﻣﺎری ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری براساس ماده 16 اساسنامه نمونه ﺑﻪ این ترتیب است؛ در روزﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣلاﺗﻲ در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣلات ﺑﻮرس ﻳﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و از آن ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣلات، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ دو دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن آن روز و در ﺳﺎﻳﺮ روزﻫﺎ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ روز تعیین می شود. اگر در بازار از واحدهای صندوق با استقبال روبرو شود و تقاضای خرید وجود داشته باشد و قیمت واحدهای سرمایه گذاری در بازار بیش از NAV بازار گردد بازارگردان با پرداخت وجه به صندوق، تقاضای صدور واحدهای بیشتری می‌کند و آنها را به بازار عرضه می کند تا تقاضا را پوشش دهد و بدین ترتیب ممکن است حجم صندوق بزرگ‌تر شود، اما در این بین، اگر عرضه واحدها بر تقاضای آنها پیشی گرفت با خرید واحدهای سرمایه گذاری و تحویل آن به صندوق، تقاضای ابطال می‌کند و به تبع صندوق از حیث ارزش کوچکتر می شود. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران، ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻳﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎلات واﺣﺪﻫﺎی سرﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺎز و ﻋﺎدی ﻧﺰد ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲرﺳﺪ. دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺎز و ﻋﺎدی و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺗﻤﻠﻚ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﻛﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت
علاوه بر طبقه بندی های ارائه شده فوق، در بازار سرمایه ایران انواع دیگری از صندوق ها نیز موجود است که در اینجا به اختصار به معرفی آن می پردازیم.
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان
اینﺻﻨﺪوق ها، به هدف ﺟﻤﻊآوری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر در امیدنامه و ﺳﭙﺲ ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﻳﺎدﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻮاﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران پیش بینی شده است. بدیهی است ﭘﺮوژه ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در زﻣﺎن و ﺑﺎﻫﺰﻳﻨﻪی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ، باید ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﻳﺪه، ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می دﻫﻨﺪ، ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﺶﻓﺮوش ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. با ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار در ﺑﺮاﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺣﻔﻆ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺻﻨﺪوق داﺋﻤﺎً ﻧﻈﺎرت ﻣﻲگردد، اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﻨﺪوق، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. همچنین ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮد را در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺮدان ﻳﺎ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را ﻧﺪارد و ﻓﺮوش ﻳﻚ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﮔﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻫﺮ روز ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮدرا ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، اﻋلامﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪی ﺻﻨﺪوق از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪور واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺟﺪﻳﺪ، در ﻣﻮاﻋﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، در ﺧﺮﻳﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺟﺪﻳﺪ، دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ را درﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻫﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر ﺑﻪ “ﺑﻬﺎیﺗﻤﺎمﺷﺪه” و ﻫﺮﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر ﺑﻪ “ارزش روز” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋلام ﻣﻲﺷﻮد. “ﺑﻬﺎیﺗﻤﺎمﺷﺪه” ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ “ارزش روز”، ﻗﻴﻤﺖ روزداراﻳﻲﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪی ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه واﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ را ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺲ در ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ، اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، را درﻳﺎﻓﺖ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﺪ.
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری
این صندوق با جمع آوری وجوه از اشخاص نیکوکار به سرمایه گذاری در داراﻳﻲﻫﺎی مالی رﻳﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر نظیر اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، اوراق اﺟﺎره و اوراق ﺑﻬﺎدار رﻫﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪﺛﺎﺑﺖ. یا ﺳﻬﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع اقدام نموده و سپس مطابق تصمیم سرمایه گذار، نسبت به اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امید نامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امید نامه صندوق اقدام می نماید. در همین راستا برخی محققین بر این نظرند که صندوق سرمایه‌گذاری وقف نیزدر اقتصاد ایران می‌تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند و هر واحد سرمایه‌گذاری وقف‌شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان ، خریداری و اداره می‌کند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با‌ توجه به ‌میزان سهامی که وقف کرده‌اند هزینه می‌شود. هرچند به نظر می رسد تاسیس چنین صندوقی منوط به پذیرش صحت وقف پول و اوراق بهادار است.(عیسوی و همکاران،1393: 92)ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑلاﻋﻮض ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﺔ از امورنیکوکارانه ای است که ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری وی، در اﻣﻮر مذکور مصرف ﻣﻲﺷﻮد. درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮدرا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻴﻜﻮﻛﺎری اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮا ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺤلال ﺻﻨﺪوق، اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺻﻨﺪوق ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن در اﻣﻮر ﻧﻴﻜﻮﻛﺎری ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮای ﺻﻨﺪوق، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ، اﺷﺨﺎص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ، ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮا از ﺑﻴﻦ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮا ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر درﺗﺼﺪی ﺻﺮف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮاﺟﺮای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻲرﺳﻨد.
واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل، ﻋﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻋﺎدی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﻴﺲ وارﻳﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور آنﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎی آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﻴﺲ وارﻳﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ، ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮا ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل وﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل نیز که در ﻃﻮل دوره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ وارﻳﺰﻛﻨﻨﺪه وﺟﻪ آن ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞاﺑﻄﺎل وﻟﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺺ وارﻳﺰﻛﻨﻨﺪه وﺟﻪ آن، ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮا ﺻﺎدرﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮاﺟﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻪ به ﻧﺎم وی ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد را در ﻃﻮل دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺪوق ﻳﺎ آن ﺑﺨﺶ ازداراﻳﻲﻫﺎی ﺻﻨﺪوق را ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺤلال ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﻠﻚ اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری درﻳﺎﻓﺖﻣﻲﻛﻨﺪ، در اﻣﺮﻧﻴﻜﻮﻛﺎری ﺻﺮف ﻣﻲﻛﻨﺪ.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی
این صندوق در موضوع فعالیت با صندوق های موجود دیگر متفاوت می باشد، بدین صورت که موضوع فعالیت این صندوق، عمدتاً اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻜﻲ ارزی است ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ درﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﭙﺮدازد. ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ اﻋﺘﺒﺎراﺳﻨﺎدی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ ﻛﺎلا ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎراﺳﻨﺎدی ﺑﺎﻧﻜﻲ، اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه ودر ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺪت دار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺳﻨﺪی را ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ذﻳﻨﻔﻊ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻧﻮع ارز ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. همچنین اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، اوراق ﺻﻜﻮک و اوراق ﺑﻬﺎدار رﻫﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮاوراق ﺑﻬﺎدار ارزی( از ارزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق ) ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺷﺮوط به اینکه اولاً ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻣﻲ اﻳﺮان ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ثانیاً ﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد آنﻫﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری وﺛﺎﻳﻖ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ثالثاً ﺑﻪ تشخیصﻣﺪﻳﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
موضوع سرمایه گذاری دیگر این صندوق ها ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎی ﺳﭙﺮده ارزی (از ﻧﻮع ارزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق) ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ است ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. و همچنین ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ارزی ( از ﻧﻮع ارزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق) ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و مؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻣﻲ اﻳﺮان. همچنین واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها بر خلاف سایر صندوق ها، بر مبنای یورو می باشد. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﺎدی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 2% ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 8، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺲ ﻳﺎ مؤﺳﺴﺎن ﺻﻨﺪوق ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﺑﻄﺎل وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ غیر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻦﻛﻪ دارﻧﺪه واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ 5 درﺻـﺪ ازﻛـﻞ واﺣـﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻨﺪوق را دارا ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. قاﺑﻞاﺑﻄﺎل وﻟﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋلاﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق، واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی ﺻﻨﺪوق را ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﺎﻣﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻳﺎ ﺳﻮد ﺻﻨﺪوق، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻫﺮواﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ می کند. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش روز ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻮروﻳﻲ داراﻳﻲﻫﺎ و بدﻫﻲﻫﺎی رﻳﺎﻟﻲ و داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ارزی ﻏﻴﺮاز ﻳﻮرو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﻳﻮروﻳﻲ داراﻳﻲﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ رﻳﺎل ﻳﺎ ارز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻳﻮرو و ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﻳﻮروﻳﻲ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر، از ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮرو ﺑﻪ رﻳﺎل ﻳﺎ ارز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار
در شرایطی که به علت حاکمیت جو روانی، عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه افزایش و قیمت آنها بیش از حد منصفانه کاهش یافته و یا در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمتهای منصفانه و عادلانه فاصله یافته و نگرانی از تشکیل حبابهای قیمت وجود دارد بمنظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران در بازارسرمایه و افزایش تعادل در این بازار از طریق خرید اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین درجهت افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار و تحدید نوسان قیمت آنها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار طراحی گردیده که اساسنامه وامیدنامه آن درمرداد1391 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار رسید وبر اساس آنها تشکیل این صندوق از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است.این صندوق مانند سایر صندوق‌های فعال در بازار دارای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز نیست و واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده، واحدهای سرمایه‌گذاری هستند که از زمان تاسیس توسط مؤسسین پذیره‌نویسی شده است. (واحدهای سرمایه‌گذاری که از زمان شروع فعالیت تا آن زمان صادر می‌شوند.) این در حالی است که براساس اساسنامه صندوق، تنها اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق را دارند.این صندوق نیز مانند سایر صندوق‌های فعال در بازار علاوه بر ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز ثبت می‌شود، به همین جهت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تلقی می‌شود و تصمیم گیرندگان این صندوق موظفند همه وظایف این نهاد مالی را با شرایط در نظر گرفته شده رعایت کنند. با توجه به اینکه در این صندوق واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز وجود ندارد، بنابراین در مجمع صندوق، همه سهامداران به همراه ارکان شرکت می‌کنند، در مجمع سایر صندوق‌ها، فقط ارکان و سهامداران ممتاز شرکت می‌کنند. دوره فعالیت این صندوق برخلاف سایر صندوق‌های فعال در بازار نامحدود است. دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که

                                                    .