رشته حقوق

قتل عمد ساده در حقوق عراق

: قتل عمد ساده

در حقوق عراق قتل عمد به دو صورت «ساده» و «مشدده» پیش بینی شده است و به همین صورت قانون گذار مجازات های ناظر به آن ها را که شامل اعدام و حبس ابد است متفاوت تعیین کرده است.در حقوق عراق قتل عمد ساده ناظر بر مواردی است که تحقق مادی آن شامل حالت های مشدده ای که قانون گذار به آن ها اشاره کرده نبوده است.حالت هایی مانند قتل عمد با سبق تصمیم و نیز استفاده از مواد منفجره و مواد خطرناک مانند مواد شیمیایی و مانند آن که به مرگ کسی منجر شود.حالت ساده در ماده 405 قانون مجازات عمومی عراق پیش بینی شده است.

 

2-2-2)گفتار دوم:قتل عمد مشدده

قانون گذار عراق قتل عمد مشدده را در صورتی که شامل موارد ذیل شود مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است.

 

2-2-2-1)قتل عمد با سبق تصمیم:قانون گذار عراقی بیان نموده است که هر گاه مرتکب قتل قبل از اقدام به ارتکاب جرم دارای عزم و اطمینان کافی نسبت به ارتکاب جرم قتل عمد بوده باشد،مجازات قتل عمد ساده که حبس می باشد به کیفر اعدام تبدیل می شود.برای تحقق قتل با سبق تصمیم در حقوق عراق حقوقدانان دو عنصر را نیاز دانسته اند.از یک سو مرتکب نیازمند عزم درونی برای ارتکاب جرم بوده باشد و از طرف دیگر نیازمند آن است که مدت زمان کوتاه یا بلندی در ذهن او در مورد اجرای تصمیم به قتل عمد گذشته باشد.

2-2-2-2)قتل با استفاده از وسایل خاص :قانونگذار عراق استفاده از وسایل خاص در جهت قتل عمدی را باعث تشدید آن دانسته است.استفاده از وسایل کشنده مانند مواد شیمیایی یا مواد منفجره که دامنه خسارات را به میزان زیادی افزایش میدهد.[1]

مطلب مشابه :  شیوه­ های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

[1] .جمال ابراهیم الحیدری،همان،ص 281.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92