راه حل ها

علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع

علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع ابزاری است که می تواند به وسیله سازمان ها برای دستیابی به اهداف کیفیت استفاده شود. چه هنگام مدیریت کیفیت جامع باید به طور موفقیت آمیزی ادا شود؟ هنگامی که مدیریت کیفیت جامع به صورت بخشی لاینفک (یکپارچه) از فرآیند های رسمی کار شده باشد و به عنوان برنامه ای جداگانه به آن نگریسته نشود، در این صورت مدیریت کیفیت جامع فقط بخشی از دستیابی به انجام شغل است.

چرا مدیریت کیفیت جامع به شکست می انجامد؟

این امر که مدیریت کیفیت جامع در بسیاری از سازمان ها به شکست می انجامد کنایه ای[1] بیش نیست، و مدیریت کیفیت جامع از توسعه و پیروی از یک فرآیند برای اجرا حمایت می کند.

اجرای ناقص مدیریت کیفیت جامع ممکن است جامعیت ناقص و تخصیص افراد غیر آماده را برای انجام و اجرا در پی داشته باشد. فریب خوردن مدیران و مجریان امر کیفیت ممکن است بر سرگردانیشان منجر شد.آنها فکر می کنند که شکل دهی یک کمیت نه کیفیت و درگیری در فعالیت های کیفیت و برنامه ها به تغییر منجر خواهد شد.شکل مستمر دیگر، ناکامی تعهد است و برنامه های بیش از اندازه مدیریت کیفیت جامع است. ناکامی برنامه های مدیریت کیفیت جامع تلاش های متوسطی را که احتمال موفقیتش بیشتر است را به شکست می کشاند و کوچک سازی نا منظم سازمان تلاش های مدیریت کیفیت جامع را در بسیاری از سازمان ها به زوال می کشاند. بسیاری از کارکنان فکر می کنند که این امر با فلسفه مدیریت کیفیت جامع، که امنیت شغلی را برای کارکنان خوب آموزش دیده و مشارکت کننده فراهم میکند متناقض[2] است، روحیه کارکنان ضعیف می شود و انعطاف پذیری سازمان آن طور که انتظار می رفت بهبود نمی یابد. مدیریت کیفی جامع اغلب با شور و شوق زیاد از جانب مدیریت و اموزش به وسیله مشاور آغاز می شود و توسط کارکنان مشتاق در مشاغل تغییر نیافته پیروی می شود. به نظر می رسد که مشاوران اولین منفعت مدیریت کیفیت جامع می باشند.

مطلب مشابه :  اقدام سازمان های بین المللی

[1] Innuende

[2] Contradictory

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92