در برخی شرایط آب وهوایی ، ممکن است بدلا یل بالا بودن دمای نقطه شبنم هوای اتمسفری وپایین بودن دمای سطح کویلهای سرمایشی ، رطوبت هوا روی کویلها ی سرمایشی چگالش پیدا نماید . منحنی (14-5) میزان رطوبت کندانس شده روی کویلها را در شرایط مختلف آب وهوایی نشان می دهد .
از آنجا که در زمان استفاده از سیستم خنک کن نوع کویلی ، دمای هوای ورودی به کمپرسور تحت هر شرایطی در 15 ثابت نگاه داشته می شود ، لذا انتظار می رود که دما وهمچنین فشار هوا در خروجی از کمپرسور نیز ثابت بماند . منحنی های (15-5) و(16-5) که بخشـــی از نتایج شبیه سازی توربین گازی مورد نظر می باشد ، این موضـوع را کاملا ً تایید می نمایند .
در اثر خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور ، دمای هوای خروجی از کمپرسور که همان هوای ورودی به محفظه احتراق نیز می باشد ، افت پیدا می کند . به همین دلیل ، چنانچه مقدار سوخت افزایش نیابد ، دمای محصولات احتراق ورودی به توربین ومتعاقب آن دمای محصولات احتراق خروجی از توربین نیز کاهش می یابد . بهمین دلیل ، جهت ثابت نگاه داشتن دمای خروجی (اگزوز) در دمای بار پایه ، می بایستی مقدار سوخت توسط اپراتور یا سیستم کنترل افزایش یابد . منحنی (17-5) میزان مصرف سوخت را پس از خنک کردن هوای ورودی وثابت نگه داشتن دمای هوای ورودی در 15 نشان می دهد . از آنجا که دمای ورودی هوای ورودی به کمپرسور تحت هر شرایطی ثابت وبه تبع آن دمای هوای خروجی از کمپرسور نیز ثابت می ماند ، انتظار می رود که میزان مصرف سوخت روی یک عدد ثابت بماند . منحنی اخیر این موضوع را نشان می دهد . مقایسه این منحنی با منحنی (22-5) ، نشان می دهد که مصرف سوخت در محفظه احتراق ، پس از خنک کردن هوای ورودی کمپرسور ، افزایش قابل توجهی دارد . منحنی (18-5) درصد افزایش میزان مصرف سوخت را نسبت به قبل از خنک کردن نشان می دهـــد . با توجه به اینکه مصرف سوخت نیز متـــناسب با افزایش مگاوات زیاد می شود، مطالعه تغییرات راندمان توربین گاز نیز مفید به نظر می رسد . منحنی های (23-5) ، (19-5) و(20-5) بترتیب مقادیر راندمان واحد در قبل از خنک کردن ، بعد از خنک کردن و میزان درصدافزایش راندمان را تحت شرایط مختلف آب و هوایی نشان می دهند . ملا حظه می شود که با وجود افزایش در مصرف سوخت ، میزان راندمان در همه شرایط آب وهوایی افزایش پیـدا می کند . میزان افزایش کارآیی سیکل توربین گازی در صورت استفاده از سیستمهای کویلی ، بمراتب بیشتر از میزان افزایش راندمان در زمان استفاده از سیستمهای خنک کن تبخیری است . مقایسه منحنی های (24-5) و(20-5) این موضوع را کاملا ً تایید می کند .
در برخی شرایط آب وهوایی ، ممکن است بدلا یل بالا بودن دمای نقطه شبنم هوای اتمسفری و پایین بودن دمای سطح کویلهای سرمایشی ، رطوبت هوا روی کویلهای سرمایشی چگالش پیدا نماید. منحنی (14-5) میزان رطوبت کندانس شده روی کویلها را در شرایط مختلف آب وهوایی نشان می دهد .
از آنجا که در زمان استفاده از سیستم خنک کن نوع کویلی ، دمای هوای ورودی به کمپرسور تحت هر شرایطی در 15 ثابت نگاه داشته می شود ، لذا انتظار می رود که دما وهمچنین فشار هوا درخروجی از کمپرسور نیز ثابت بماند . منحنی های (15-5) و(16-5) که بخشی از نتاج شبیه سازی توربین گازی مورد نظر می باشد ، این موضوع را کاملا ً تایید می نمایند .
در اثر خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور ، دمای هوای خروجی از کمپرسور که همان هوای ورودی به محفظه احتراق نیز می باشد ، افت پیدا می کند . به همین دلیل ، چنانچه مقدار سوخت افزایش نیابد ، دمای محصولا ت احتراق ورودی به توربین ومتعاقب آن دمای محصولا ت احتراق خروجی از توربین نیز کاهش می یابد . بهمین دلیل ، جهت ثابت نگاه داشتن دمای خروجی (اگزوز) در دمای بار پایه ، می بایستی مقدار سوخت توسط اپراتور یا سیستم کنترل افزایش یابد. منحنی (17-5) میزان مصرف سوخت را پس از خنک کردن هوا ی ورودی وثابت نگه داشتن دمای هوای ورودی در15 نشان می دهد . از آنجا که دمای ورودی هوای ورودی به کمپرسور تحت هر شرایطی ثابت وبه تبع آن دمای هوای خروجی از کمپرسور نیز ثابت می ماند ، انتظار می رود که میزان مصرف سوخت روی یک عدد ثابت بماند . منحنی اخیر این موضوع را نشان می دهد . مقایسه این منحنی با منحنی (22-5) ، نشان می دهد که مصرف سوخت در محفظه احتراق ، پس از خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور ، افزایش قابل توجهی دارد . منحنی (18-5) درصد افزایش میزان مصرف سوخت را نسبت به قبل از خنک کردن نشان می دهد . با توجه به اینکه مصرف سوخت نیز متنا سب با افزایش مگاوات زیاد می شود ، مطالعه تغییرات راندمان توربین گاز نیز مفید به نظر می رسد . منحنی های (23-5) ، (19-5) و(20-5) بترتیب مقادیر راندمان واحد در قبل از خنک کردن ، بعد از خنک کردن و میزان درصد افزایش راندمان را تحت شرایط مختلف آب وهوایی نشان می دهند . ملا حظه می شود که با وجود افزایش در مصرف سوخت ، میزان راندمان در همه شرایط آب وهوایی افزایش پیدا می کند . میزان افزایش کارآیی سیکل توربین گازی در صورت استفاده از سیستمهای کویلی ، بمراتب بیشتر از میزان افزایش راندمان در زمان استفاده از سیستمهای خنک کن تبخیری است . مقایسه منحنی های (24-5) و(20-5) این موضوع را کاملا ً تایید می کند .
منحنی (5-5)
منحنی (6-5)
شکل (7-5)
شکل (8-5)
شکل (9-5)
شکل (10-5)

شکل (11-5)
شکل (12-5)

شکل (13-5)
شکل (14-5)

                                                    .