پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد پاشی، ، تغییرات، **

تغییرات

862/246**
2
تنش

816/0ns
1
رقم

153/8ns
2
تنش * رقم

493/13ns
1
محلول پاشی

886/66ns
2
تنش * محلول پاشی

212/0ns
1
رقم * محلول پاشی

317/26ns
2
تنش * رقم * محلول پاشی

895/30
22
خطا

35
کل

34/19%
ضریب تغییرات CV
Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  ساده سازی، مکانیابی، محدودیت ها، الگوریتم ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید