100 144 10 12
64 196 8 14
81 169 9 13

همانطور که ملاحظه می گردد جهت آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین از روش آماری tمتغییر مستقل در سطح آمار استنباطی وآمار توصیفی استفاده گردید که نتایج آن درجدول 2-4 آورده شده است .
جدول 2- 4 :مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله
تعداد آزمودنیها میانگین df Tبدست آمده Tجدول سطح داریی
60 جوانان معتاد 68/10 118 768/9 676/4 5%
60 جوانان غیرمعتاد 88/6
همانطور که جدول 2-4 نشان می دهد چون t بدست آمده برابر 768 /9 از t جدول 676/4 با درجه آزادی 118 در سطح معنی داری 5%بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته است و بین رفتار ضد اجتماعی معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد و نتیجه اینکه جوانان معتاد رفتار های ضد اجتماعی از خود نشان می دهند .
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری :
طبق بررسی هایی که انجام داده شده است رفتارهای ضداجتماعی و رفتارهایی که با عرف جامعه هم ردیف نیستند باعث بوجودآمدن مشکلاتی می شود ودر زندگی که این وظیفه سخت و طاقت فرساست که بر عهده جامعه و همین طور خانواده است که این رفتارها را دربین فرزندان خود کاهش دهنده با تربیت مناسب و به جا واصولی درست که انشاءالله جوانان از این رفتارها دورباشند ومشکلی برایشان بوجود نیاید و بتوانند زندگی خوبی داشته باشند که با ایجاد این رفتارها در زندگی جوانان باعث می شود که مشکلاتی مانند اعتیاد – تمایل به جنس مخالف و بزهکاری هم دراین قشر بیشتر شود که با بررسی این گونه موضوعات اجتماعی تحقیق حاضر به بررسی مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین پرداخته شده است که فرضیه عنوان شده دراین تحقیق مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه عبارتند از جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 60 نفر به عنوان جوانان معتاد و 60 نفر به عنوان جوانان غیر معتاد در دو گروه تقسیم بندی شده اند که جهت آزمون این جوانان از پرسش نامه چند شخصیتی مینه سوتا یا به عبارتی m.m.p.lاستفاده گردیده که دارای 71 سؤال است ودر دو مقیاس روایی و بالینی است و یا نمره گذاری سؤالات مربوط به مقیاس pd(رفتار ضداجتماعی )در دوگروه مورد سنجش قرار گرفته است که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری tمتغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان غیر معتاد بیشتر از جوانان معتاد است و سطح معنی داری آن برابر 5%است .
که تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور می تواند هم خوان یاناهم خوان باشد که تحقیق انوری درسال 1369 که تحت عنوان بررسی رابطه بین رفتار ضد اجتماعی و افسردگی دربین دختران 18 ساله در کانون تربیت و اصلاح منطقه 12 تهران که تحقیقات نشان می دهد که بین رفتار ضد اجتماعی و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد و رفتار ضداجتماعی باعث گوشه گیری بیشتر فرد از دیگران می شود .
وتحقیق هایی دردوسال 1365 که تحت عنوان مقایسه رفتارهای غیر اجتماعی دربین جوانان دارای پدر ومادر و جوانان بی سرپرست دختر حدود 20 ساله شهر نطنز که نتایج بدست آمده نشان می دهد که جوانان بی سرپرست بیشتر در معرض رفتارهای غیر اجتماعی قرار می گیرند تا جوانان دارای پدر ومادر .
وتحقیق موسوی پور درسال 1372 که در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین شخصیت روان نژندی وسلامت عمومی دربین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرند که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین شخصیت روان نژندی و سلامت عمومی رابطه وجود دارد .
پیشنهادات :
استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقیق
استفاده از پرسش نامه مستقل جهت سنجش فرضیه تحقیق و رفتار ضد اجتماعی
تعمیم دادن آزمودنی های دیگر در محدودهای سنی دیگر
بالا بردن فرصت زمانی جهت ارائه بهتر پایان نامه
بالابردن روحیه همکاری آزمودنی ها جهت همکاری و جوابگویی به سؤالات

                                                    .