کاپوتو و همکارانش مشتقاتی از تیازول‌های دارای خواص زیستی را سنتز کردند. ابتدا مشتقات ایندانون با تیوسمی کاربازید تحت شرایط ریز‌موج وارد واکنش شدند سپس طی واکنش ترکیب 64 با مشتقات فناسیل کلراید (65) تیازول‌های مورد نظر 66 با بازده عالی سنتز شدند (شمای 1-15) [37].
شمای 1- 15 سنتز تیازول از ایندانون
1-2-8 سنتز تیازول با استفاده از کاتالیزگر سزیم کربنات
کریشنایا و همکارانش مشتقاتی از تیازول‌های دارای فعالیت بازدارندگی آنزیم ALK5 را سنتز کردند. واکنش تیواوره و مشتق فناسیل برماید (68) در حلال DMF و کاتالیزگر Cs2CO3 تحت شرایط رفلاکس منجر به سنتز تیازول (69)‌ با بازده عالی خوب شد (شمای 1-16) [38].
شمای 1- 16 سنتز تیازول با استفاده از کاتالیزگر سزیم کربنات
1-2-9 سنتز تیازول با استفاده از تیواوره نامتقارن
لیاراس و همکارانش مشتقاتی از تیازول‌های دارای خواص ضد‌میکروبی را سنتز کردند. ابتدا از واکنش 1-پروپیل ایزوتیوسیانات (70) و آمونیاک تحت شرایط رفلاکس ترکیب 1-پروپیل تیواوره (71) حاصل شد و در ادامه با کلرو‌استیل‌استون (72) در حلال استون تحت شرایط رفلاکس وارد واکنش شد و تیازول مورد نظر(73) سنتز شد (شمای 1-17) [39].
شمای 1- 17 سنتز تیازول با استفاده از تیواوره نامتقارن
1-2-10 سنتز مشتقات تیازول با استفاده از مشتقات کربوتیوآمید
شارما و همکارانش موفق به سنتز مشتقات تیازول دارای خواص ضد‌سرطان شدند. مشتقات تیازول (78) از واکنش مشتقات پیپیرازین کربوتیوآمید (76) و 2-کلرومتیل‌کینازولینون (77) در حلال استونیتریل در حضور کاتالیزگر تری‌اتیل آمین با بازده مناسب سنتز شدند (شمای 1-18) [40].
شمای 1-18 سنتز مشتقات تیازول با استفاده از مشتقات کربوتیوآمید
1-2-11 سنتز تیازول با استفاده از پیپیرازین تیوآمید
طبق واکنش زیر تیازول مورد نظر (81) از واکنش پیپیرازین تیوآمید (79) و اتیل 4-کلرواستواستات (80) در حلال پروپانول تحت رفلاکس طی 6 ساعت با بازده 82% بدست آمد (شمای 1-19) [41].
شمای 1-19 سنتز تیازول با استفاده از پیپیرازین تیوآمید
1-2-12 سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون
دیستینتو و همکارانش تعدادی از مشتقات تیازول (85) را از واکنش آریلیدین تیو سمی‌کاربازید (83) و مشتقات هالوژن‌دار استوفنون (84) در حلال 2-پروپانول تحت شرایط رفلاکس در مدت زمان 30 تا 120 دقیقه با بازده عالی سنتز کردند (شمای 1-20) [42].
شمای 1-20 سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون
1-2-13 سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال
بیس تیازول‌ها معمولا تحت شرایط سخت از α-هالو کتون‌ها یا کتون‌های دارای گروه ترک کننده در موقعیت α بدست می‌آیند ]43[.
مشتقات بیس تیازول (88 و 89) از تراکم تیوآمید‌ها یا تیواوره (87 و 90) با α-هالو کتون‌ها (86 و 89) تحت تابش ریزموج در حضور کاتالیزگر مونت موریلونیت K-10 بدست آمدند. از مزایای این واکنش شرایط بدون حلال و زمان بسیار کوتاه واکنش است (شمای 1-21) ]44[.
شمای 1-21 سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال

فصل دوم
بحث و نتیجه گیری

                                                    .