ه: عدم دریافت پاداش مثبت در قبال انجام کار از طرف مدیر. در مواردی مدیران از سیستم پاداش (نه صرفا پاداش مادی) استفاده می‌نمایند و اگر از این ابزار صحیح و بموقع استفاده نشود در گروهی از کارکنان دلسردی ایجاد کرده و اصولا انگیزه های شغلی آنها فعال نمی‌گردد.
ز: به کارکنان در قبال عدم ارائه کار چشمگیر پاداش داده می‌شود. این موضوع صرفا به معنی پاداش مادی نمی‌باشد بلکه مواردی از جمله حالات زیر را می‌توان نام برد.
به کسی که کار دشواری را ضعیف انجام می‌دهد. تنها کارهای ساده واگذار می‌شود.
به کارمندانی که مکررا از تکالیف مشخص شده شکایت می‌کنند، تکالیف کمتری واگذار می‌گردد.
به افرادی که کنترل آنان مشکل است آزادی بیشتری داده می‌شود.
ج: تنبیه کارمند بطور غیر اصولی توسط مدیر: مثلا اگر فردی برای کسب تکلیف از مدیر سوالی کند مدیر پاسخ می‌دهد: آیا من باید کار شما را انجام دهم؟
ط: ارجاع غیرقابل حصول به کارمند: در مواردی کار ارجاع شده با شرایط مورد درخواست مطابقت نداشته و باعث می‌شود کارمند نتواند کار را انجام دهد این موضوع را می‌توان بی توجهی مدیر در بخش شرایط مربوط به کار و امکانات و محدودیتهای بر آن دانست.
ی: وجود مشکلات شخصی کارکنان که باعث لطمه زدن به انجام کار می‌گردد، مشکلات خانوادگی، طلاق، فوت خویشاوندان و … باعث می‌گردد که در مواردی باعث اختلاف بین مدیر و کارمند گردد.
ل: وجود بعضی موانع خارج از حیطه قدرت کارکنان است.
م. عدم پی آمد منفی برای عملکرد نامطلوب کارکنان در اداره کل فوق الذکر و عدم تنبیه مناسب برای عملکرد نامطلوب اینگونه از کارکنان باعث ادامه آن رفتار می‌گردد.
اگر فرد وظیفه محوله را از روی عمد، به نحو مطلوب انجام نداده و مدیر هیچگونه رفتار بازدارنده ای در این زمینه انجام ندهد، عملکرد نامطلوب تثبیت یا افزایش می‌یابد.
ن: کارمند فکر می‌کند که انجام دادن کار دیگری مهمتر است.
در مواردی کارمندان مشغول به کاری هستند ولی فکر می‌کنند که کار دیگری بغیر از آنچه به آن پرداخته اند مهمتر است. به عبارتی زیردستان از تقدم کارهای واگذار شده و اولویتها بی اطلاع هستند.
از علل این امر می‌توان عدم تعیین و تغییراولویتهاازطرف مدیربدون اطلاع کارمند را نام برد .
3-7- سبک نامناسب رهبری مدیر
بررسی و مطالعه هایی برروی انواع سبک های رهبری مدیر از دو دیدگاه صورت گرفت که عبارتنداز:
الف- سبک رهبری
ب- سبک رهبری مدیر از دیدگاه مدیران عملیاتی
چهار سبک رهبری عمده ایی که در این تحقیق مبنای کار بودهاست، عبارتند از:
سبک 1s – در این سبک مدیر دستورات لازم جهت رسیدن به یک هدف خاص را بیان نموده و چهارچوب زمانی آن را مشخص ساخته و بر کارکنان دقیقا نظارت و کنترل کرده و نسبت به زیردستان اعتماد ندارد و خود را عقل کل می‌داند.
سبک 2s – در این سبک مدیر، دستورات لازم جهت رسیدن به یک هدف خاص را بیان نموده و در عین حال روزنه گفتگو جهت پذیرش آن دستور را از سوی کارکنان باز می‌گذارد.
سبک 3s- در این سبک مدیر، باکارکنانش ارتباط متقابل برقرار نموده، نظریات خود را با آنها درمیان گذاشته و آنها را تشویق به مشارکت در امور اداره می‌کند.

                                                    .