رشته حقوق

الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

نرخ پیوند Pc معمولاً زیاد است وحدود %95 – %80 می‌باشد. اگر چه بعضی نتایج نشان می‌دهند نرخ پیوند حدود %60 بهترین است.
نرخ جهش Pm باید خیلی کوچک باشد، بهترین مقادیر آن حدود %5-%1/0 می‌باشد.
جمعیت‌های خیلی بزرگ معمولاً کارآیی الگوریتم ژنتیک را افزایش نمی‌دهند. این در حالی است که سرعت همگرایی را کاهش می‌دهند.
اندازه جمعیت مناسب بین 20 تا 30 است. اگر چه بعضی مواقع اندازه 100-50 به عنوان بهترین گزارش شده است.
بعضی تحقیقات نشان می‌دهند بهترین اندازه جمعیت بستگی به اندازه کروموزوم‌ها دارد و با افزایش اندازه کروموزوم‌ها باید اندازه جمعیت نیز افزایش یابد.
احتمال جهش Pm معمولاً با عکس تعداد ژن‌های کروموزوم‌ها، n، متناسب است. هر چه اندازه کروموزوم بزرگ‌تر باشد، احتمال جهش کمتری موردنیاز است. تقریباً یک انتخاب مناسب می‌باشد، اگر چه احتمال جهش به اندازه جمعیت نیز وابسته است.
عملکرد الگوریتم ژنتیک را می‌توان ترکیبی از اکتشاف و بهره‌برداری از اطلاعات مفید موجود در جمعیت دانست. پارامترهای الگوریتم یعنی احتمال پیوند، احتمال جهش و اندازه جمعیت عواملی هستند که می‌توانند این ترکیب را به بهترین وجه در آورند و در سرعت الگوریتم مؤثر باشند.
جمعیت زیاد موجب افزایش گوناگونی و کاهش احتمال همگرائی زودرس می‌گردد، از طرف دیگر زمان همگرایی الگوریتم به پاسخ بهینه را نیز افزایش می‌دهد [19].
معیار همگرایی
همانند الگوریتم‌های بهینه سازی دیگر، در اینجا نیز باید برای توقف الگوریتم از شرط توقف یا معیار همگرایی استفاده کنیم. شرط‌های توقف بر دو نوع‌اند:
1- شرط‌های غیرفعال که توقف الگوریتم مستقل از نتیجه بدست آمده از الگوریتم است. این شرط را می‌توان به صورت گذشت تعداد ثابتی نسل تعریف کرد. یا اینکه تعیین شود الگوریتم بعد از یک مدت زمان مشخص متوقف گردد.
2- شرط‌های دنباله‌ای که توقف الگوریتم به جواب بدست آمده از آن وابسته است. شرطی از این نوع عبارت است از این‌که جمعیت از حد معینی یکنواخت‌تر شود. برای مثال اگر 95 درصد ژن‌های دارای موقعیت مکانی مشابه (در یک نسل)، مقداری برابر داشته باشند، آن ژن همگرا شده فرض می‌شود، و اگر تمام ژن‌های افراد همین وضعیت را داشته باشند، جمعیت همگرا شده در نظر گرفته می‌شود. این شرط می‌تواند اشتباه برانگیز باشد، زیرا ممکن است بر اثر انتخاب نامناسب پارامترها، الگوریتم خیلی زود به بهینه نامناسب برسد. شرط دیگری را می‌توان با در نظر گرفتن تغییرات برآزندگی بهترین فرد جمعیت اجرا نمود. به این معنا که اگر برآزندگی در طی چند نسل افزایش قابل توجهی پیدا نکند، اجرای الگوریتم متوقف گردد. شرط دیگر می‌تواند این باشد که اگر تابع برآزندگی به یک مقدار مشخصی رسید، الگوریتم متوقف شود.
در اجرای الگوریتم ژنتیک از هر دونوع شرط توقف استفاده می‌کنیم، اگر چه معمولاً شرط‌های دنباله‌ای اطمینان بخش‌تر از شرط‌های غیرفعال هستند. اگر الگوریتم به یک حل بهینه همگرا نشود، باید پارامترهای آن را (مثل اندازه جمعیت، نرخ پیوند ، نرخ جهش و …) تغییر دهیم [19].
شبیه‌سازی فرآیند هیدروفرمینگ گرم
مقدمه
فرآیند هیدروفرمینگ لوله تکنولوژی جدیدی می‌باشد که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد. به دلیل پیچیده بودن طبیعت تغییر شکل پلاستیک در این فرآیند، شبیه‌سازی اجزای محدود به عنوان ابزاری برای شناخت بیشتر آن به طور گسترده‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فصل شبیه‌سازی اجزای محدود فرآیند در دمای محیط و دماهای بالاتر از دمای محیط انجام شده است. شبیه‌سازی اجزای محدود انجام شده در دمای محیط با نتایج تجربی حاصل از تحقیق هوانگ و همکاران [12] و شبیه‌سازی انجام شده در دماهای بالاتر از دمای محیط با نتایج تجربی حاصل از تحقیق سید جلال هاشمی و همکاران [20] مورد مقایسه قرار گرفت تا صحت شبیه‌سازی انجام شده ارزیابی شود. بررسی‌ها نزدیک بودن نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی را به نتایج تجربی نشان می‌دهند.
شبیه‌سازی اجزا محدود سرد فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی
برای شبیه‌سازی اجزای محدود فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی از نرم‌افزار ABAQUS 6/12 استفاده شد. به دلیل متقارن بودن لوله و قالب، یک چهارم فرآیند مدل‌سازی شد. ابعاد و اندازه‌های لوله و قالب از مرجع [12] گرفته شد. طول اولیه‌ی لوله 5/298 میلی‌متر و ضخامت اولیه‌ی آن 8/2 میلی‌متر می‌باشد. جنس لوله آلومینیوم AA6063 می‌باشد جدول ‏31 خواص مکانیکی این آلیاژ را نشان می‌دهد. شکل ‏31 ابعاد و اندازه‌های مدل شبیه‌سازی شده را نمایش می‌دهد. در این شکل جهت 1، تغذیه‌ی محوری و جهت 2 حرکت سنبه‌ی متقابل را نشان می‌دهد.
جدول ‏31خواص مکانیکی AA6063
مدول الاستیسیته(GPa)
68.9

مطلب مشابه :  ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید