رشته حقوق

اسناد حقوق بشر اسلامی

اسناد حقوق بشر اسلامی

در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر، طبعاً بر اساس فلسفه و بینش غربی و ترویج اندیشه جهانشمول بودن حقوق بشر و تبلیغ و تشویق و ایجاد جو و زمینه برای پذیرش این مفاهیم از سوی دولتها و از جمله دولت­های اسلامی و التزام به اجرای آنها و تطبیق قوانین داخلی کشورها بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی، برخوردهای متفاوتی در جهان اسلام با این مسأله صورت گرفت که عبارتند از: رد و منع و طرد مطلق، پذیرش و توجیه و تطبیق وضع و یا الگو گرفتن از اعلامیه جهانی حقوق بشر، و احیاناً کنوانسیون­های حقوق بشر اروپایی و آفریقایی، تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین­المللی. بر این اساس تاکنون متجاوز از هفت اعلامیه یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اسلامی اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده و بالغ بر پنج نمونه قانون اساسی اسلامی منتشر شده است[1] که در این میان مهم­ترین سند، اعلامیه اسلامی حقوق بشر[2] قاهره مصوب 15 مردادماه 1369 اجلاس وزراء خارجه سازمان کنفرانس اسلامی ­می­باشد. البته فرآیند تدوین اعلامیه 10 سال به طول انجامیده است که بیشترین کار در یک سال آخر انجام گردید و در نهایت پیش نویس این اعلامیه در اجلاس کارشناسان ارشد سازمان کنفرانس اسلامی در تهران نهایی شد و سپس در اجلاس وزراء خارجه در قاهره مورد تصویب قرار گرفت. کلیه نقاط اختلاف به صورت مصالحه و سازش در متن متبلور گردید که مهم­ترین آن شروطی بود که در مواد 24 و 25 برای شرعی بودن اعلامیه بیان شده است. اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر اساس مدل اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین گردید که بر اساس دیدگاه­های اسلامی، تصحیحات لازم در آن صورت گرفته است. با این حال 70 درصد دو اعلامیه در محتوا و شکل مشابه یکدیگر می­باشند. اعلامیه جهانی دارای 25 ماده و اعلامیه اسلامی دارای 30 ماده می­باشد.[3]

مطلب مشابه :  شروط مربوط به فروش وثیقه

[1] مهرپور، حسین، پیشین، صص 332-333.

[2] The Islamic Declaration of Human Rights (1990)

[3] خرم، سید علی، «کشورهای اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر» حقوق بشر در جهان معاصر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، پیشین، ص148.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92