ساختار پژوهش
در مباحث و فصول آینده با مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعه سیر تحول و دیدگاهها در زمینه ارزیابی عملکرد که در فصل های دوم و سوم بدان پرداخته خواهد شد، تلاش می‎گردد تا با تکیه بر تجربیات و پژوهشهای انجام گرفته پاسخ هایی درخصوص سئوالات و پرسشهای تحقیق حاضر یافت . همچنین این مطالعات و بررسیها کمک می‎کند که فرضیه های تحقیق در ذهن محقق شکل واقعی تری به خود بگیرد . سپس در فصل چهارم به بیان طرح تحقیق که در واقع برنامه محقق جهت آزمون فرضیات است پرداخته خواهد شد و در فصل پنجم نیز به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از نمونه و تعمیم آن به جامعه آماری می‎پردازیم و نهایتاً در این فصل با تکیه بر یافته ها و نتایج بدست آمده و همچنین شرایط خاص شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی پیشنهادهایی در زمینه ارزیابی عملکرد ارائه می‎گردد .
>>فصل دوم<<
مباحث نظری،
تاریخچه و پیشینه تحقیق،
ادبیات تحقیق
« فصل دوم »
عناوین مطالب این فصل :
مباحث نظری موضوع تحقیق
تاریخچه و پیشینه تحقیق
تاریخچه ارزیابی در جهان
تاریخچه ارزیابی در ایران
تاریخچه ارزیابی در وزارت نیرو
تاریخچه ارزیابی در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی
ادبیات تحقیق

مباحث نظری موضوع تحقیق
رهبری اثر بخش در سازمان و نیز سرپرستی موفقیت آمیز در واحدهای مختلف آن ، زمینه مساعد برای افزایش بهره وری در سازمان را فراهم می آورد . حال این سئوال پیش می آید که رهبران و سرپرستان موفق در سازمان را چگونه می توان شناخت و با کدام شیوه ها یا معیارها میتوان افراد مستعد برای رهبری و مدیریت سازمان یا سرپرستی واحدهای مختلف آن را از افراد دیگری که دارای ویژگیهای اولیه و اساسی خاص رهبران موفق نیستند ، جدا ساخت . در فصل حاضر تلاش ما برآن است که اهمیت فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان را بشناسیم و با شیوه های مختلف ارزیابی عملکرد افراد آشنا شویم . ضمناً این امکان را برای خوانندگان فراهم کرده ایم که با بعضی فرمهای رسمی و علمی ارزیابی عملکرد کارکنان آشنا شوند و معایب و محاسن هر روش و نیز ظرایف و پیچیدگی های و مشکلات چنین روشهایی را بشناسند. در اغلب سازمانها ارزیابی عملکرد ابزاری کلیدی برای پرورش منابع انسانی است . دلیل بسیار ساده این ادعا آن است که ، هر چه اندازه گیری شود ، بهتر انجام می‎شود . ارزیابی عملکرد مهمتر از آن است که بعنوان رویدادی سالانه به حساب آید . از این رو باید به صورت فرایندی تجدید شونده و مستمر انجام گیرد.
برای ارزیابی عملکرد دلایل بسیار زیادی مطرح شده است که اثر بخشی سازمان را نیز در پی دارد . شماری از این دلایل عبارتند از :
کمک به استقرار عدالت و توزیع عادلانه پاداشها و اعطای ترفیعات در سازمان

                                                    .